Skip to main content

Text 45

Sloka 45

Devanagari

Dévanágarí

दानं स्वधर्मो नियमो यमश्च
श्रुतं च कर्माणि च सद्‍व्रतानि ।
सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ता:
परो हि योगो मनस: समाधि: ॥ ४५ ॥

Text

Verš

dānaṁ sva-dharmo niyamo yamaś ca
śrutaṁ ca karmāṇi ca sad-vratāni
sarve mano-nigraha-lakṣaṇāntāḥ
paro hi yogo manasaḥ samādhiḥ
dānaṁ sva-dharmo niyamo yamaś ca
śrutaṁ ca karmāṇi ca sad-vratāni
sarve mano-nigraha-lakṣaṇāntāḥ
paro hi yogo manasaḥ samādhiḥ

Synonyms

Synonyma

dānam — giving of charity; sva-dharmaḥ — carrying out one’s prescribed duties; niyamaḥ — the regulations of day-to-day life; yamaḥ — the major regulations of spiritual practice; ca — and; śrutam — listening to scripture; ca — and; karmāṇi — pious work; ca — and; sat — pure; vratāni — vows; sarve — all; manaḥ-nigrahaḥ — the subduing of the mind; lakṣaṇa — consisting of; antāḥ — their aim; paraḥ — supreme; hi — indeed; yogaḥ — transcendental knowledge; manasaḥ — of the mind; samādhiḥ — meditation on the Supreme in trance.

dānam — rozdávání milodarů; sva-dharmaḥ — plnĕní svých předepsaných povinností; niyamaḥ — pravidla každodenního života; yamaḥ — zásadní pravidla duchovního života; ca — a; śrutam — naslouchání písmům; ca — a; karmāṇi — zbožné jednání; ca — a; sat — čisté; vratāni — sliby; sarve — vše; manaḥ-nigrahaḥ — podrobení si mysli; lakṣaṇa — složené z; antāḥ — jejich cíl; paraḥ — nejvyšší; hi — jistĕ; yogaḥ — transcendentální poznání; manasaḥ — mysli; samādhiḥ — meditace o Nejvyšším v transu.

Translation

Překlad

Charity, prescribed duties, observance of major and minor regulative principles, hearing from scripture, pious works and purifying vows all have as their final aim the subduing of the mind. Indeed, concentration of the mind on the Supreme is the highest yoga.

Rozdávání milodarů, plnĕní předepsaných povinností, dodržování hlavních a vedlejších usmĕrňujících pravidel, naslouchání písmům, zbožné jednání i očistné sliby mají za svůj konečný cíl podrobit si mysl. Vždyť soustředĕní mysli na Nejvyššího je nejvyšší yoga.