Skip to main content

Text 7

Sloka 7

Devanagari

Dévanágarí

परस्परानुप्रवेशात् तत्त्वानां पुरुषर्षभ ।
पौर्वापर्यप्रसङ्ख्यानं यथा वक्तुर्विवक्षितम् ॥ ७ ॥

Text

Verš

parasparānupraveśāt
tattvānāṁ puruṣarṣabha
paurvāparya-prasaṅkhyānaṁ
yathā vaktur vivakṣitam
parasparānupraveśāt
tattvānāṁ puruṣarṣabha
paurvāparya-prasaṅkhyānaṁ
yathā vaktur vivakṣitam

Synonyms

Synonyma

paraspara — mutual; anupraveśāt — because of the entrance (as subtle causes within gross manifestations, and vice versa); tattvānām — of the various elements; puruṣa-ṛṣabha — O best among men (Uddhava); paurva — in terms of prior causes; aparya — or of resultant products; prasaṅkhyānam — enumeration; yathā — however; vaktuḥ — the speaker; vivakṣitam — wants to describe.

paraspara — vzájemnému; anupraveśāt — kvůli vstupování (jako jemné příčiny v hrubých projevech a naopak); tattvānām — různých prvků; puruṣa-ṛṣabha — ó nejlepší z lidí (Uddhavo); paurva — z hlediska předchozích příčin; aparya — nebo výsledných výtvorů; prasaṅkhyānam — vyčíslení; yathā — však; vaktuḥ — mluvčí; vivakṣitam — chce popsat.

Translation

Překlad

O best among men, because subtle and gross elements mutually enter into one another, philosophers may calculate the number of basic material elements in different ways, according to their personal desire.

Ó nejlepší z lidí, jelikož jemné a hrubé prvky do sebe navzájem vstupují, filosofové mohou vyčíslovat základní hmotné prvky různĕ, jak si přejí.

Purport

Význam

Material creation takes place as a chain reaction in which subtle elements expand and transform into progressively denser elements. Since a cause is in a sense present within its effect, and the effect is subtly present within the cause, all subtle and gross elements have entered within one another. Thus one may categorize basic material elements in many different ways, assigning various numbers and names according to one’s methodology. Although material philosophers proudly assume their individual theories to be supreme, they are all speculating according to their personal proclivities, as described in this and the following verse.

Hmotné stvoření probíhá jako řetĕzová reakce, v níž se jemné prvky rozpínají a mĕní v čím dál tím hrubší. Jelikož je příčina v jistém smyslu přítomná ve svém následku a následek je subtilním způsobem přítomný ve své příčinĕ, všechny jemné a hrubé prvky do sebe navzájem vstupují. Proto je možné kategorizovat základní hmotné prvky mnoha různými způsoby a přiřazovat jim různé počty a názvy podle používané metodologie. I když materialističtí filosofové pyšnĕ prohlašují své teorie za nejvyšší, všichni jen spekulují podle svých sklonů. O tom mluví tento a následující verš.