Skip to main content

Text 53

Sloka 53

Devanagari

Dévanágarí

नृत्यतो गायत: पश्यन् यथैवानुकरोति तान् ।
एवं बुद्धिगुणान् पश्यन्ननीहोऽप्यनुकार्यते ॥ ५३ ॥

Text

Verš

nṛtyato gāyataḥ paśyan
yathaivānukaroti tān
evaṁ buddhi-guṇān paśyann
anīho ’py anukāryate
nṛtyato gāyataḥ paśyan
yathaivānukaroti tān
evaṁ buddhi-guṇān paśyann
anīho ’py anukāryate

Synonyms

Synonyma

nṛtyataḥ — persons who are dancing; gāyataḥ — and singing; paśyan — observing; yathā — just as; eva — indeed; anukaroti — imitates; tān — them; evam — thus; buddhi — of the material intelligence; guṇān — the acquired qualities; paśyan — seeing; anīhaḥ — although not himself engaged in activity; api — nevertheless; anukāryate — is made to imitate.

nṛtyataḥ — tančící osoby; gāyataḥ — a zpívající; paśyan — když vidí; yathā — jako; eva — jistĕ; anukaroti — napodobuje; tān — je; evam — tak; buddhi — hmotné inteligence; guṇān — nabyté vlastnosti; paśyan — když vidí; anīhaḥ — ačkoliv sám nejedná; api — přesto; anukāryate — je nucen napodobovat.

Translation

Překlad

Just as one may imitate persons whom one sees dancing and singing, similarly the soul, although never the doer of material activities, becomes captivated by material intelligence and is thus forced to imitate its qualities.

Duše není nikdy konatelem hmotných činností, ale nechává se unést hmotnou inteligencí, a tak je nucena napodobovat její vlastnosti, tak jako človĕk nĕkdy napodobuje lidi, které vidí tančit a zpívat.

Purport

Význam

Sometimes people are captivated by professional singers and dancers and imitate within their minds the musical rhythms and melodies of the performers along with their romantic, humorous or heroic emotions. People sing songs heard on the radio and imitate dances and dramatic performances seen on television or in movies and theaters, entering into the emotions and art of the performer. The conditioned soul is similarly captivated by the concoctions of the material mind and intelligence, which convince him that he can become the enjoyer of the material world. Although different from the material body and never the actual performer of its activities, the conditioned soul is induced to engage his body in material activities, which entangle him in the cycle of birth and death. One should not accept the illicit propositions of material intelligence, but rather should engage himself fully in the service of the Lord in Kṛṣṇa consciousness.

Lidé nĕkdy bývají uchváceni profesionálními zpĕváky a tanečníky a v mysli napodobují hudební rytmy a melodie účinkujících i s jejich romantickými, humornými či hrdinskými náladami. Zpívají písnĕ, které slyšeli v rádiu a napodobují tance a divadelní představení, jež vidĕli v televizi nebo v kinech a divadlech, přičemž se vžívají do emocí a umĕní účinkujících. Podmínĕná duše je podobnĕ uchvácená výmysly hmotné mysli a inteligence, které ji přesvĕdčují, že si může užívat hmotného svĕta. I když se liší od hmotného tĕla a nikdy není skutečným konatelem jeho činností, je nucena své tĕlo zamĕstnávat hmotnými činnostmi, které ji zaplétají do kolobĕhu rození a umírání. Nemĕli bychom přijímat podloudné návrhy hmotné inteligence, ale místo toho bychom se mĕli plnĕ vĕnovat službĕ Pánu s vĕdomím Kṛṣṇy.