Skip to main content

Text 50

Sloka 50

Devanagari

Dévanágarí

तरोर्बीजविपाकाभ्यां यो विद्वाञ्जन्मसंयमौ ।
तरोर्विलक्षणो द्रष्टा एवं द्रष्टा तनो: पृथक् ॥ ५० ॥

Text

Verš

taror bīja-vipākābhyāṁ
yo vidvāñ janma-saṁyamau
taror vilakṣaṇo draṣṭā
evaṁ draṣṭā tanoḥ pṛthak
taror bīja-vipākābhyāṁ
yo vidvāñ janma-saṁyamau
taror vilakṣaṇo draṣṭā
evaṁ draṣṭā tanoḥ pṛthak

Synonyms

Synonyma

taroḥ — of a tree; bīja — (birth from) its seed; vipākābhyām — (destruction subsequent to) maturity; yaḥ — one who; vidvān — in knowledge; janma — of birth; saṁyamau — and death; taroḥ — from the tree; vilakṣaṇaḥ — distinct; draṣṭā — the witness; evam — in the same way; draṣṭā — the witness; tanoḥ — of the material body; pṛthak — is separate.

taroḥ — stromu; bīja — (zrození z) jeho semene; vipākābhyām — (zničení, jež následuje po) zralosti; yaḥ — ten, kdo; vidvān — má poznání; janma — zrození; saṁyamau — a smrti; taroḥ — od stromu; vilakṣaṇaḥ — odlišný; draṣṭā — svĕdek; evam — stejnĕ; draṣṭā — svĕdek; tanoḥ — hmotného tĕla; pṛṭhak — je oddĕlený od.

Translation

Překlad

One who observes the birth of a tree from its seed and the ultimate death of the tree after maturity certainly remains a distinct observer separate from the tree. In the same way, the witness of the birth and death of the material body remains separate from it.

Ten, kdo vidí, jak se strom rodí ze svého semene a jak poté, co dosáhne zralosti, hyne, zůstává pozorovatelem od stromu oddĕleným. Stejnĕ zůstává svĕdek zrození a smrti hmotného tĕla oddĕlený od tĕla.

Purport

Význam

As a reference to trees, vipāka indicates the final transformation called death. In reference to other types of plants such as rice, vipāka indicates the stage of maturity, in which death also occurs. Thus by common observation one can understand the actual position of one’s material body and one’s own position as the transcendental observer.

Ve vztahu ke stromům vyjadřuje vipāka konečnou promĕnu zvanou smrt. Ve vztahu k jiným druhům rostlin, jako je například rýže, označuje vipāka stádium zralosti, v nĕmž také nastává smrt. Z pozorování bĕžných jevů tedy lze pochopit skutečné postavení vlastního hmotného tĕla a zároveň své postavení transcendentálního pozorovatele.