Skip to main content

Text 5

Sloka 5

Devanagari

Dévanágarí

नैतदेवं यथात्थ त्वं यदहं वच्मि तत्तथा ।
एवं विवदतां हेतुं शक्तयो मे दुरत्यया: ॥ ५ ॥

Text

Verš

naitad evaṁ yathāttha tvaṁ
yad ahaṁ vacmi tat tathā
evaṁ vivadatāṁ hetuṁ
śaktayo me duratyayāḥ
naitad evaṁ yathāttha tvaṁ
yad ahaṁ vacmi tat tathā
evaṁ vivadatāṁ hetuṁ
śaktayo me duratyayāḥ

Synonyms

Synonyma

na — it is not; etat — this; evam — so; yathā — as; āttha — say; tvam — you; yat — which; aham — I; vacmi — am saying; tat — that; tathā — thus; evam — in this way; vivadatām — for those who argue; hetum — over logical reasons; śaktayaḥ — the energies (are impelling); me — My; duratyayāḥ — unsurpassable.

na — to není; etat — toto; evam — tak; yathā — jak; āttha — říkáš; tvam — ty; yat — co; aham — já; vacmi — říkám; tat — to; tathā — tak; evam — takto; vivadatām — pro ty, kdo se přou; hetum — o logických důvodech; śaktayaḥ — energie (je navádĕjí); me — Mé; duratyayāḥ — nepřekonatelné.

Translation

Překlad

When philosophers argue, “I don’t choose to analyze this particular case in the same way that you have,” it is simply My own insurmountable energies that are motivating their analytic disagreements.

Když se filosofové přou: „Já nemíním analyzovat tento jev stejným způsobem jako ty,“ k jejich analytickým neshodám je pobízejí Mé nepřekonatelné energie.

Purport

Význam

Because of the material potencies of the Supreme Lord, mundane philosophers are perpetually arguing about which came first, the chicken or the egg. By the influence of the modes of goodness, passion and ignorance, different philosophers are attracted to different views; and by the influence of the material atmosphere created by the Lord, these philosophers perpetually disagree with one another. The Supreme Lord Himself, however, has given the clear explanation. As stated in Śrīmad-Bhāgavatam (6.4.31):

Vlivem hmotných energií Nejvyššího Pána se svĕtští filosofové neustále dohadují o tom, co bylo dřív – slepice, nebo vejce? Působením kvalit dobra, vášnĕ a nevĕdomosti různé filosofy přitahují různé názory a působením hmotné atmosféry, kterou vytváří Pán, spolu tito filosofové nikdy nesouhlasí. Sám Nejvyšší Pán však podal jasné vysvĕtlení. Śrīmad-Bhāgavatam (6.4.31) uvádí:

yac-chaktayo vadatāṁ vādināṁ vai
vivāda-saṁvāda-bhuvo bhavanti
kurvanti caiṣāṁ muhur ātma-mohaṁ
tasmai namo ’nanta-guṇāya bhūmne
yac-chaktayo vadatāṁ vādināṁ vai
vivāda-saṁvāda-bhuvo bhavanti
kurvanti caiṣāṁ muhur ātma-mohaṁ
tasmai namo 'nanta-guṇāya bhūmne

“Let me offer my respectful obeisances unto the all-pervading Supreme Personality of Godhead, who possesses unlimited transcendental qualities. Acting from within the cores of the hearts of all philosophers, who propagate various views, He caused them to forget their own souls while sometimes agreeing and sometimes disagreeing among themselves. Thus He creates within this material world a situation in which they are unable to come to a conclusion. I offer my respectful obeisances unto Him.”

„S úctou se klaním všeprostupujícímu Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, jenž oplývá neomezenými transcendentálními vlastnostmi. Působí v hloubi srdcí všech filosofů hlásajících různé názory a vede je k tomu, aby při svých debatách – kdy spolu nĕkdy souhlasí a jindy nesouhlasí – zapomínali na své vlastní duše. Tak vytváří v tomto hmotném svĕtĕ situaci, kdy nejsou schopni dojít k žádnému závĕru. Jemu se klaním.“