Skip to main content

Text 8

Sloka 8

Devanagari

Dévanágarí

अकृष्णसारो देशानामब्रह्मण्योऽशुचिर्भवेत् ।
कृष्णसारोऽप्यसौवीरकीकटासंस्कृतेरिणम् ॥ ८ ॥

Text

Verš

akṛṣṇa-sāro deśānām
abrahmaṇyo ’sucir bhavet
kṛṣṇa-sāro ’py asauvīra-
kīkaṭāsaṁskṛteriṇam
akṛṣṇa-sāro deśānām
abrahmaṇyo ’sucir bhavet
kṛṣṇa-sāro ’py asauvīra-
kīkaṭāsaṁskṛteriṇam

Synonyms

Synonyma

akṛṣṇa-sāraḥ — without spotted antelopes; deśānām — among places; abrahmaṇyaḥ — where there is no devotion to the brāhmaṇas; aśuciḥ — contaminated; bhavet — is; kṛṣṇa-sāraḥ — possessing spotted antelopes; api — even; asauvīra — without saintly cultured men; kīkaṭa — (a place of low-class men, such as) the state of Gayā; asaṁskṛta — where people do not practice cleanliness or purificatory ceremonies; īraṇam — where the land is barren.

akṛṣṇa-sāraḥ — bez skvrnitých antilop; deśānām — mezi místy; abrahmaṇyaḥ — kde neexistuje žádná oddanost brāhmaṇům; aśuciḥ — znečištĕné; bhavet — je; kṛṣṇa-sāraḥ — se skvrnitými antilopami; api — dokonce i; asauvīra — bez svatých kulturních lidí; kīkaṭa — (místo, kde žijí nízko postavení lidé, jako například) stát Gayā; asaṁskṛta — kde lidé nedbají na čistotu a neprovádĕjí očistné obřady; īraṇam — kde je neúrodná půda.

Translation

Překlad

Among places, those bereft of the spotted antelope, those devoid of devotion to the brāhmaṇas, those possessing spotted antelopes but bereft of respectable men, provinces like Kīkaṭa and places where cleanliness and purificatory rites are neglected, where meat-eaters are prominent or where the earth is barren, are all considered to be contaminated lands.

Z míst jsou za znečištĕná považována ta, kde se nevyskytují skvrnité antilopy, kde chybí oddanost brāhmaṇům, kde sice žijí skvrnité antilopy, ale ne ctihodní lidé, provincie jako Kīkaṭa, oblasti, kde se zanedbává čistota i očistné obřady, kde převládají lidé živící se masem nebo kde je neúrodná půda.

Purport

Význam

The word kṛṣṇa-sāra refers to the spotted antelope, whose hide is used by brahmacārīs while residing in the āśrama of the spiritual master. Brahmacārīs never hunt in the forest, but rather accept skins from those animals already deceased. The skin of the black or spotted antelope is also used as a garment by those receiving instruction in the execution of Vedic sacrifice. Therefore, since sacrifice cannot be properly performed in areas bereft of such creatures, these places are impure. Furthermore, although the inhabitants of a particular place may be expert in performing fruitive activities and ritualistic sacrifices, if they are inimical to the devotional service of the Lord, such a place is also polluted. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura explains that previously the provinces of Bihar and Bengal were bereft of devotional service to the Lord and were considered impure. Then great Vaiṣṇavas such as Jayadeva appeared in these territories, converting them into holy places.

Slovo kṛṣṇa-sāra označuje skvrnitou antilopu, jejíž kůži používají brahmacārī žijící v āśramu duchovního učitele. Brahmacārī nikdy neloví v lese, ale používají kůže uhynulých zvířat. Kůži černé nebo skvrnité antilopy také často používají jako odĕv ti, kdo se učí konat védské obĕti. Jelikož na místech, kde se tato zvířata nevyskytují, nelze obĕti náležitĕ konat, tato místa jsou nečistá. Místo je navíc znečištĕné tehdy, když obyvatelé sice zkušenĕ provádĕjí plodonosné činnosti a obĕti, ale mají nepřátelský postoj k oddané službĕ Pánu. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura vysvĕtluje, že v Biháru a Bengálsku bývala oddaná služba Pánu neznámá, a proto byly považovány za nečisté. Potom se však v tĕchto končinách narodili velcí vaiṣṇavové, jako například Jayadeva, a učinili z nich svatá místa.

The word asauvīra indicates those places without suvīras, respectable saintly persons. Ordinarily, a person who obeys the state laws is considered a respectable citizen. In the same way, one who strictly obeys the law of God is considered to be a cultured or decent man, suvīra. The place where such intelligent persons reside is called sauvīram. Kīkaṭa refers to the modern state of Bihar, which traditionally has been known as a territory of uncivilized men. Even in such provinces, however, any place where saintly persons gather is considered to be holy. On the other hand, a province of generally respectable persons is immediately polluted by the presence of sinful men. Asaṁskṛta indicates lack of external cleanliness, as well as the absence of purificatory ceremonies for internal cleanliness. Śrīla Madhvācārya quotes from the Skanda Purāṇa as follows: “Religious persons should reside within an eight-mile radius of rivers, oceans, mountains, hermitages, forests, spiritual cities or places where the śālagrāma-śilā is found. All other places should be considered kīkaṭa, or contaminated. But if even in such contaminated places black and spotted antelopes are found, one may reside there as long as sinful persons are not also present. Even if sinful persons are present, if the civil power rests with respectable authorities, one may remain. Similarly, one may dwell wherever the Deity of Viṣṇu is duly installed and worshiped.”

Slovo asauvīra označuje místa, kde nežijí žádní suvīrové, ctihodné svaté osoby. Ten, kdo se řídí státními zákony, je obvykle považován za ctihodného občana. Také ten, kdo se přísnĕ řídí Božími zákony, je považován za kulturního či slušného človĕka, suvīru. Místo, kde tito inteligentní lidé žijí, se nazývá sauvīram. Kīkaṭa se vztahuje na moderní stát Bihár, který byl tradičnĕ známý jako oblast necivilizovaných lidí. I v tĕchto krajích je však každé místo, kde se shromažďují svĕtci, pokládáno za svaté. Naopak kraj s převahou ctihodných obyvatel okamžitĕ znečistí přítomnost hříšných lidí. Asaṁskṛta vyjadřuje nedostatek vnĕjší čistoty a nepřítomnost očistných obřadů pro dosažení vnitřní čistoty. Śrīla Madhvācārya cituje ze Skanda Purāṇy: „Zbožní lidé by mĕli bydlet v dosahu dvanácti kilometrů od řek, moří, hor, pousteven, lesů, duchovních mĕst nebo míst, kde se nachází śālagrāma-śīlā. Všechna ostatní místa je nutné považovat za kīkaṭa neboli znečištĕná. I na tĕchto znečištĕných místech je však možné žít, pokud se tam vyskytují černé a skvrnité antilopy a nežijí tam hříšní lidé. Dokonce i když tam hříšní lidé žijí, lze tam zůstat, je-li vláda v rukách ctihodných osobností. Rovnĕž je možné žít na jakémkoliv místĕ, kde je řádnĕ instalované a uctívané Božstvo Viṣṇua.“

The Lord here elaborates upon the theme of piety and sin, which are based on purity and impurity. Thus pure and contaminated places of residence are described here.

Zde Pán rozvádí téma zbožnosti a hříchu, jež se zakládají na čistotĕ a nečistotĕ. Tento verš popisuje čistá a znečištĕná místa pobytu.