Skip to main content

Text 1

Sloka 1

Devanagari

Dévanágarí

श्रीभगवानुवाच
य एतान् मत्पथो हित्वा भक्तिज्ञानक्रियात्मकान् ।
क्षुद्रान् कामांश्चलै: प्राणैर्जुषन्त: संसरन्ति ते ॥ १ ॥

Text

Verš

śrī-bhagavān uvāca
ya etān mat-patho hitvā
bhakti-jñāna-kriyātmakān
kṣudrān kāmāṁś calaiḥ prāṇair
juṣantaḥ saṁsaranti te
śrī-bhagavān uvāca
ya etān mat-patho hitvā
bhakti-jñāna-kriyātmakān
kṣudrān kāmāṁś calaiḥ prāṇair
juṣantaḥ saṁsaranti te

Synonyms

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — the Supreme Personality of Godhead said; ye — those who; etān — these; mat-pathaḥ — means for achieving Me; hitvā — giving up; bhakti — devotional service; jñāna — analytic philosophy; kriyā — regulated work; ātmakān — consisting of; kṣudrān — insignificant; kāmān — sense gratification; calaiḥ — by the flickering; prāṇaiḥ — senses; juṣantaḥ — cultivating; saṁsaranti — undergo material existence; te — they.

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; ye — ti, kdo; etān — tĕchto; mat-pathaḥ — prostředků k dosažení Mĕ; hitvā — když se vzdávají; bhakti — oddané služby; jñāna — analytické filosofie; kriyā — usmĕrnĕného jednání; ātmakān — tvořených; kṣudrān — nepatrným; kāmān — smyslovým požitkem; calaiḥ — prostřednictvím přelétavých; prāṇaiḥ — smyslů; juṣantaḥ — rozvíjející; saṁsaranti — podstupují hmotnou existenci; te — oni.

Translation

Překlad

The Supreme Personality of Godhead said: Those who give up these methods for achieving Me, which consist of devotional service, analytic philosophy and regulated execution of prescribed duties, and instead, being moved by the material senses, cultivate insignificant sense gratification, certainly undergo the continual cycle of material existence.

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Ti, kdo se vzdají tĕchto metod pro dosažení Mĕ – oddané služby, analytické filosofie a usmĕrnĕného konání předepsaných povinností – a místo nich na popud hmotných smyslů rozvíjejí nepatrný smyslový požitek, nepochybnĕ zůstávají v kolobĕhu hmotné existence.

Purport

Význam

As clearly explained by Lord Kṛṣṇa in the previous chapters, philosophical analysis and also the performance of prescribed duties are ultimately meant for achieving Kṛṣṇa consciousness, or pure love of God. Devotional service, based on hearing and chanting the glories of the Lord, directly engages the conditioned soul in the Lord’s loving service and thus is the most efficient means of achieving the Lord. All three processes, however, share a common goal, Kṛṣṇa consciousness. Now the Lord describes those who, being completely absorbed in material sense gratification, do not adopt any authorized means to achieve the Lord’s mercy. Currently, hundreds of millions of unfortunate human beings fit squarely into this category and, as described here, perpetually suffer the bondage of material existence.

V předchozích kapitolách Pán Kṛṣṇa jasnĕ vysvĕtlil, že konečným cílem filosofické analýzy i konání předepsaných povinností je dosáhnout vĕdomí Kṛṣṇy neboli čisté lásky k Bohu. Oddaná služba založená na naslouchání o slávĕ Pána a na jejím opĕvování přímo zamĕstnává podmínĕnou duši láskyplnou službou Pánu a je tedy tou nejúčinnĕjší metodou, jak Pána dosáhnout. Vĕdomí Kṛṣṇy je však cíl společný všem třem procesům. Nyní Pán popisuje ty, kdo jsou zcela pohroužení v hmotném uspokojování smyslů, a proto nepřijímají žádný z autorizovaných prostředků k získání Pánovy milosti. V současné dobĕ patří stamilióny nešťastných lidských bytostí přesnĕ do této kategorie a – jak je zde popsáno – trvale trpí v poutech hmotné existence.