Skip to main content

Text 35

Sloka 35

Devanagari

Dévanágarí

नैरपेक्ष्यं परं प्राहुर्नि:श्रेयसमनल्पकम् ।
तस्मान्निराशिषो भक्तिर्निरपेक्षस्य मे भवेत् ॥ ३५ ॥

Text

Verš

nairapekṣyaṁ paraṁ prāhur
niḥśreyasam analpakam
tasmān nirāśiṣo bhaktir
nirapekṣasya me bhavet
nairapekṣyaṁ paraṁ prāhur
niḥśreyasam analpakam
tasmān nirāśiṣo bhaktir
nirapekṣasya me bhavet

Synonyms

Synonyma

nairapekṣyam — not desiring anything except devotional service; param — the best; prāhuḥ — it is said; niḥśreyasam — highest stage of liberation; analpakam — great; tasmāt — therefore; nirāśiṣaḥ — of one who does not seek personal rewards; bhaktiḥ — loving devotional service; nirapekṣasya — of one who only sees Me; me — unto Me; bhavet — may arise.

nairapekṣyam — nepřát si nic než oddanou službu; param — nejlepší; prāhuḥ — je řečeno; niḥśreyasam — nejvyšší stádium osvobození; analpakam — velké; tasmāt — proto; nirāśiṣaḥ — toho, kdo nechce nic pro sebe; bhaktiḥ — láskyplná oddaná služba; nirapekṣasya — toho, kdo vidí jen Mĕ; me — Mnĕ; bhavet — může vzniknout.

Translation

Překlad

It is said that complete detachment is the highest stage of freedom. Therefore, one who has no personal desire and does not pursue personal rewards can achieve loving devotional service unto Me.

Je řečeno, že úplná odpoutanost je nejvyšším stádiem svobody. Proto ten, kdo po ničem netouží a nechce pro sebe žádné odmĕny, může získat láskyplnou oddanou službu Mnĕ.

Purport

Význam

akāmaḥ sarva-kāmo vā
mokṣa-kāma udāra-dhīḥ
tīvreṇa bhakti-yogena
yajeta puruṣaṁ param
akāmaḥ sarva-kāmo vā
mokṣa-kāma udāra-dhīḥ
tīvreṇa bhakti-yogena
yajeta puruṣaṁ param

“A person who has broader intelligence, whether he be full of all material desire, without any material desire or desiring liberation, must by all means worship the supreme whole, the Personality of Godhead.” In this statement by Śukadeva Gosvāmī, the words tīvreṇa bhakti-yogena are very significant. Śrīla Prabhupāda remarks in this regard, “As the unmixed sun ray is very forceful and is therefore called tīvra, similarly, unmixed bhakti-yoga of hearing, chanting, etc., may be performed by one and all regardless of inner motive.” Undoubtedly, in this Age of Kali people are generally very fallen and polluted by material lust, greed, anger, lamentation and so forth. In this age most people are sarva-kāma, or full of material desires. Still we must understand that simply by taking shelter of Lord Kṛṣṇa we will achieve everything in life. The living entity should not engage in any process except the loving service of the Lord. One must accept that Lord Kṛṣṇa is the reservoir of all pleasure and that only Lord Kṛṣṇa within our heart can fulfill our real desire. This simple faith that one will achieve everything by approaching Lord Kṛṣṇa is the essence of all knowledge and carries even a fallen person over the painful hurdles of this difficult age.

„Človĕk, který má vĕtší inteligenci – ať je plný hmotných tužeb nebo nemá žádnou hmotnou touhu, nebo touží po osvobození – musí všemi prostředky uctívat svrchovaný celek, Osobnost Božství.“ V tomto prohlášení Śukadevy Gosvāmīho jsou velmi významná slova tīvreṇa bhakti-yogena. Śrīla Prabhupāda v této souvislosti poznamenává: „Stejnĕ jako čistý sluneční paprsek je velice silný, a nazývá se proto tīvra, tak i čistou bhakti-yogu, která spočívá v naslouchání, opĕvování atd., může vykonávat každý bez ohledu na svůj vnitřní motiv.“ V tomto vĕku Kali jsou obyčejní lidé nepochybnĕ velmi pokleslí a znečištĕní hmotným chtíčem, chamtivostí, hnĕvem, nářkem a tak dále. Vĕtšina lidí v současném vĕku je sarva-kāma, plná hmotných tužeb. Přesto musíme pochopit, že když jen přijmeme útočištĕ u Pána Kṛṣṇy, dosáhneme všeho, čeho se dá v životĕ dosáhnout. Živá bytost by se nemĕla vĕnovat žádnému jinému procesu než láskyplné službĕ Pánu. Musíme uznat, že Pán Kṛṣṇa je zdroj veškeré blaženosti a že jedinĕ Pán Kṛṣṇa v našem srdci nám může splnit naši skutečnou touhu. Tato jednoduchá víra, že když se obrátíme na Pána Kṛṣṇu, dosáhneme všeho, je základem veškerého poznání a přenese i pokleslou osobu přes vyčerpávající překážky tohoto obtížného vĕku.