Skip to main content

Text 11

Sloka 11

Devanagari

Dévanágarí

अस्मिंल्ल‍ोके वर्तमान: स्वधर्मस्थोऽनघ: शुचि: ।
ज्ञानं विशुद्धमाप्नोति मद्भ‍‍क्तिं वा यद‍ृच्छया ॥ ११ ॥

Text

Verš

asmiḻ loke vartamānaḥ
sva-dharma-stho ’naghaḥ śuciḥ
jñānaṁ viśuddham āpnoti
mad-bhaktiṁ vā yadṛcchayā
asmiḻ loke vartamānaḥ
sva-dharma-stho ’naghaḥ śuciḥ
jñānaṁ viśuddham āpnoti
mad-bhaktiṁ vā yadṛcchayā

Synonyms

Synonyma

asmin — in this; loke — world; vartamānaḥ — existing; sva-dharma — in one’s prescribed duty; sthaḥ — situated; anaghaḥ — free from sinful activities; śuciḥ — cleansed of material contamination; jñānam — knowledge; viśuddham — transcendental; āpnoti — obtains; mat — to Me; bhaktim — devotional service; — or; yadṛcchayā — according to one’s fortune.

asmin — na tomto; loke — svĕtĕ; vartamānaḥ — existující; sva-dharma — v plnĕní svých předepsaných povinností; sthaḥ — setrvávající; anaghaḥ — prostý hříšných činností; śuciḥ — zbavený hmotných nečistot; jñānam — poznání; viśuddham — transcendentální; āpnoti — získá; mat — Mnĕ; bhaktim — oddanou službu; — nebo; yadṛcchayā — podle toho, jaké má štĕstí.

Translation

Překlad

One who is situated in his prescribed duty, free from sinful activities and cleansed of material contamination, in this very life obtains transcendental knowledge or, by fortune, devotional service unto Me.

Ten, kdo plní své předepsané povinnosti, nedopouští se hříšných činností a je zbavený hmotných nečistot, získá v tomto životĕ transcendentální poznání, anebo, má-li to štĕstí, získá oddanou službu Mnĕ.

Purport

Význam

Asmin loke indicates one’s present duration of life. Before the death of one’s present body one can obtain transcendental knowledge or, by great fortune, pure devotional service to the Supreme Lord. The word yadṛcchayā indicates that if one somehow or other gets the association of pure devotees and hears from them faithfully, one can achieve Kṛṣṇa consciousness, the highest perfection of life. According to Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura, through transcendental knowledge one obtains liberation, whereas through pure devotional service one can achieve love of Godhead, in which liberation is automatically included. Both results are certainly superior to ordinary, fruitive activities, by which one tries to enjoy much the same things that animals do. If one’s devotional service is mixed with a tendency toward fruitive activities or mental speculation, then one may achieve the neutral stage of love of Godhead, whereas those who are inclined to serve only Lord Kṛṣṇa advance to the higher stages of love of Godhead in servitude, friendship, parental love and the conjugal relationship.

Asmin loke se vztahuje na současný život. Před smrtí současného tĕla může osoba získat transcendentální poznání, anebo, s velkým štĕstím, čistou oddanou službu Nejvyššímu Pánu. Slovo yadṛcchayā vyjadřuje, že pokud nĕjakým způsobem získá společnost čistých oddaných a s vírou jim naslouchá, může dosáhnout vĕdomí Kṛṣṇy, nejvyšší dokonalosti života. Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Ṭhākura transcendentální poznání dává osvobození, kdežto čistou oddanou službou lze získat lásku k Bohu, která osvobození automaticky zahrnuje. Oba výsledky předčí bĕžné plodonosné jednání, kterým osoba usiluje o prakticky stejné radosti jako zvířata. Pokud je oddaná služba smíšená se sklonem k plodonosnému jednání nebo mentální spekulaci, umožňuje dospĕt do neutrálního stádia lásky k Bohu, ale ti, kdo tíhnou k výlučné službĕ Pánu Kṛṣṇovi, pokračují do vyšších stádií lásky k Bohu na úrovni služebnictví, přátelství, rodičovské lásky a milostného vztahu.