Skip to main content

Text 4

Sloka 4

Devanagari

Dévanágarí

श्रीवसुदेव उवाच
भगवन् भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनाम् ।
कृपणानां यथा पित्रोरुत्तमश्लोकवर्त्मनाम् ॥ ४ ॥

Text

Verš

śrī-vasudeva uvāca
bhagavan bhavato yātrā
svastaye sarva-dehinām
kṛpaṇānāṁ yathā pitror
uttama-śloka-vartmanām
śrī-vasudeva uvāca
bhagavan bhavato yātrā
svastaye sarva-dehinām
kṛpaṇānāṁ yathā pitror
uttama-śloka-vartmanām

Synonyms

Synonyma

śrī-vasudevaḥ uvāca — Śrī Vasudeva said; bhagavan — O lord; bhavataḥ — of your good self; yātrā — the coming; svastaye — for the benefit; sarva-dehinām — of all embodied beings; kṛpaṇānām — of the most wretched; yathā — as; pitroḥ — that of a father; uttama-śloka — the Supreme Lord, who is praised by excellent verses; vartmanām — of those who are fixed on the path toward.

śrī-vasudevaḥ uvāca — Śrī Vasudeva řekl; bhagavan — ó pane; bhavataḥ — tebe, vznešený; yātrā — příchod; svastaye — pro dobro; sarva-dehinām — všech vtĕlených bytostí; kṛpaṇānām — nejubožejších; yathā — jako; pitroḥ — otce; uttama-śloka — Nejvyšší Pán, který je opĕvován vybranými verši; vartmanām — tĕch, kdo se nacházejí na cestĕ k.

Translation

Překlad

Śrī Vasudeva said: My lord, your visit, like that of a father to his children, is for the benefit of all living beings. You especially help the most wretched among them, as well as those who are advanced on the path toward the Supreme Lord, Uttamaśloka.

Śrī Vasudeva řekl: Můj pane, tvoje návštĕva je určená pro dobro všech živých bytostí, jako když otec navštíví své dĕti. Zvláštĕ pomáháš tĕm nejubožejším z nich, ale i tĕm, které již udĕlaly pokrok na cestĕ k Nejvyššímu Pánu, Uttamaślokovi.

Purport

Význam

Vasudeva herein describes the glories of Nārada Muni. The words kṛpaṇānāṁ yathā pitror uttama-śloka-vartmanām are significant. Kṛpaṇānām refers to the most wretched persons, whereas uttama-śloka-vartmanām refers to the most fortunate, those who are advanced in Kṛṣṇa consciousness. Śrīdhara Svāmī has stated, tathā bhagavad-rūpasya bhavato yātrā sarva-dehināṁ svastaya iti. The word bhagavad-rūpasya indicates that Nārada Muni is an expansion of the Supreme Lord and that his activities therefore bring immense benefit for all living beings. In the First Canto of Śrīmad-Bhāgavatam, Nārada Muni is described as a manifestation of the mercy of the Supreme Personality of Godhead. There it is stated that Nārada is especially empowered to give instructions in the art of devotional service to Kṛṣṇa. Nārada is especially able to advise the conditioned souls as to how they can dovetail their present activities with the devotional service of Kṛṣṇa without unnecessarily disrupting their present life.

Vasudeva zde líčí slávu Nārady Muniho. Slova kṛpaṇānāṁ yathā pitror uttama-śloka-vartmanām jsou významná. Kṛpaṇānām označuje ty nejubožejší osoby, zatímco uttama-śloka-vartmanām ty nejpožehnanĕjší, s rozvinutým vĕdomím Kṛṣṇy. Śrīdhara Svāmī uvedl: tathā bhagavad-rūpasya bhavato yātrā sarva-dehinām svastaya iti. Slovo bhagavad-rūpasya vyjadřuje, že Nārada Muni je expanzí Nejvyššího Pána, a že jeho činnosti proto přinášejí nesmírný prospĕch všem živým bytostem. V prvním zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu je Nārada Muni popsán jako projev milosti Nejvyšší Osobnosti Božství. Je tam uvedeno, že je zvláštĕ zplnomocnĕný udílet pokyny o umĕní oddané služby Kṛṣṇovi. Nārada je zvláštĕ schopen radit podmínĕným duším, jak mohou zapojit svoje současné činnosti do oddané služby Kṛṣṇovi, aniž by zbytečnĕ narušovaly svůj současný život.

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī has defined the word kṛpaṇa by quoting from the Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad (3.8.10). Etad akṣaraṁ gārgi aviditvāsmāl lokāt praiti sa kṛpaṇaḥ: “O daughter of Gargācārya, he who leaves this world without learning about the infallible Supreme is a kṛpaṇa, or miser.” In other words, we are awarded the human form of life so that we may understand our eternal, blissful relationship with the Supreme Personality of Godhead. As indicated in verse 2 of this chapter by the word indriyavān, the human body is specifically awarded so that we may serve the Supreme Lord, Kṛṣṇa. This human form of body is the greatest fortune because the highly evolved intelligence of human life enables us to understand Kṛṣṇa, the Absolute Truth. If we are unable to understand our eternal relationship with God, we shall derive no permanent benefit whatsoever in this present life, nor can we ultimately benefit others. One who receives a great treasure but can neither use it himself nor dedicate it to the happiness of others is called a miser. Therefore, a person who leaves this world without having understood his actual position as servant of God is called a kṛpaṇa, or miser.

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī definuje slovo kṛpaṇa citátem z Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣady (3.9.10). Etad akṣaraṁ gārgi aviditvāsamāl lokāt praiti sa kṛpaṇaḥ – „Ó dcero Gargācāryi, ten, kdo opustí tento svĕt, aniž by se poučil o Nejvyšším, jenž nikdy neklesá, je kṛpaṇa neboli lakomec.“ Jinými slovy, lidské tĕlo je nám dáno, abychom mohli pochopit svůj vĕčný, blažený vztah s Nejvyšší Osobností Božství. Druhá sloka této kapitoly vyjadřuje slovem indriyavān, že lidské tĕlo se zvláštĕ udílí proto, abychom mohli sloužit Nejvyššímu Pánu, Kṛṣṇovi. Toto lidské tĕlo je nejvĕtším požehnáním, protože vysoce vyvinutá lidská inteligence nám umožňuje poznat Kṛṣṇu, Absolutní Pravdu. Jestliže nedokážeme porozumĕt svému vĕčnému vztahu s Bohem, nezískáme v současném životĕ žádný trvalý prospĕch a v konečném smyslu nemůžeme prospĕt ani druhým. Ten, kdo získá velký poklad, ale neumí jej použít ani pro sebe, ani pro štĕstí druhých, se nazývá lakomec. Proto se tomu, kdo opustí tento svĕt, aniž by pochopil své skutečné postavení služebníka Boha, říká kṛpaṇa neboli lakomec.

This verse states that Nārada Muni is so empowered in the devotional service of Kṛṣṇa that he can lift even miserly rascals out of their illusion, just as a kind father goes to his child and wakes him from a distressing nightmare. Our present materialistic life is just like a troublesome dream, from which great souls such as Nārada can wake us. Nārada Muni is so powerful that even those already advanced in devotional service to Kṛṣṇa can greatly enhance their spiritual position by hearing his instructions, as they will be given here in the Eleventh Canto of Śrīmad-Bhāgavatam. Therefore Śrī Nārada is the guru and father of all living beings, who are originally devotees of the Lord but who are now artificially attempting to enjoy the material world in the material bodies of human beings, animals, and so on.

Podle této sloky je Nārada Muni tak zplnomocnĕný v oddané službĕ Kṛṣṇovi, že dokáže vysvobodit z iluze i lakotné darebáky, tak jako laskavý otec přijde ke svému dítĕti a probudí ho z tĕžké noční můry. Náš současný materialistický život je jako tĕžký sen, ze kterého nás velké duše, jako je Nārada, mohou probudit. Nārada Muni je tak mocný, že i ti, kdo jsou již v oddané službĕ Kṛṣṇovi pokročilí, si mohou poslechem jeho pokynů, jak budou uvedené zde v jedenáctém zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu, velmi zlepšit své duchovní postavení. Proto je Śrī Nārada guru a otec všech živých bytostí, které jsou původnĕ oddanými Pána, ale nyní se nepřirozenĕ snaží užívat si hmotného svĕta v hmotných tĕlech lidských bytostí, zvířat a tak dále.