Skip to main content

Texts 40-41

Sloka 40-41

Devanagari

Dévanágarí

यस्त्वसंयतषड्‍वर्ग: प्रचण्डेन्द्रियसारथि: ।
ज्ञानवैराग्यरहितस्‍त्रिदण्डमुपजीवति ॥ ४० ॥
सुरानात्मानमात्मस्थं निह्नुते मां च धर्महा ।
अविपक्व‍कषायोऽस्मादमुष्माच्च विहीयते ॥ ४१ ॥

Text

Verš

yas tv asaṁyata-ṣaḍ-vargaḥ
pracaṇḍendriya-sārathiḥ
jñāna-vairāgya-rahitas
tridaṇḍam upajīvati
yas tv asaṁyata-ṣaḍ-vargaḥ
pracaṇḍendriya-sārathiḥ
jñāna-vairāgya-rahitas
tridaṇḍam upajīvati
surān ātmānam ātma-sthaṁ
nihnute māṁ ca dharma-hā
avipakva-kaṣāyo ’smād
amuṣmāc ca vihīyate
surān ātmānam ātma-sthaṁ
nihnute māṁ ca dharma-hā
avipakva-kaṣāyo ’smād
amuṣmāc ca vihīyate

Synonyms

Synonyma

yaḥ — one who; tu — but; asaṁyata — having not controlled; ṣaṭ — the six; vargaḥ — items of contamination; pracaṇḍa — fierce; indriya — of the senses; sārathiḥ — the driver, intelligence; jñāna — of knowledge; vairāgya — and detachment; rahitaḥ — bereft; tridaṇḍam — the sannyāsa order of life; upajīvati — utilizing for one’s bodily maintenance; surān — the worshipable demigods; ātmānam — his own self; ātma-stham — situated within himself; nihnute — denies; mām — Me; ca — also; dharma- — ruining religious principles; avipakva — not yet dissolved; kaṣāyaḥ — contamination; asmāt — from this world; amuṣmāt — from the next life; ca — also; vihīyate — he is lost, deviated.

yaḥ — ten, kdo; tu — ale; asaṁyata — když neovládl; ṣaṭ — šest; vargaḥ — druhů znečištĕní; pracaṇḍa — dravých; indriya — smyslů; sārathiḥ — vozataj, inteligence; jñāna — poznání; vairāgya — a odpoutanosti; rahitaḥ — bez; tri-daṇḍam — stav sannyāsa; upajīvati — využívající pro obživu; surān — uctívané polobohy; ātmānam — své vlastní já; ātma-stham — sídlícího v jeho nitru; nihnute — popírá; mām — Mĕ; ca — také; dharma- — ničící náboženské zásady; avipakva — ještĕ nezničené; kaṣāyaḥ — znečištĕní; asmāt — z tohoto svĕta; amuṣmāt — z příštího života; ca — také; vihīyate — je ztracený, na scestí.

Translation

Překlad

One who has not controlled the six forms of illusion [lust, anger, greed, excitement, false pride and intoxication], whose intelligence, the leader of the senses, is extremely attached to material things, who is bereft of knowledge and detachment, who adopts the sannyāsa order of life to make a living, who denies the worshipable demigods, his own self and the Supreme Lord within himself, thus ruining all religious principles, and who is still infected by material contamination, is deviated and lost both in this life and the next.

Ten, kdo neovládl šest podob klamu (chtíč, hnĕv, chamtivost, vzrušení, pýchu a omámenost), jehož inteligence, vůdce smyslů, je nesmírnĕ připoutaná k hmotným vĕcem, jemuž chybí poznání a odpoutanost, jenž přijímá stav sannyās proto, aby si opatřil živobytí, jenž popírá uctívané polobohy, své vlastní já a Nejvyššího Pána ve svém nitru a tak ničí všechny náboženské zásady a jenž je stále nakažený znečištĕním hmotou, se nachází na scestí a je ztracený v tomto i v příštím životĕ.

Purport

Význam

Lord Kṛṣṇa here condemns bogus personalities who adopt the sannyāsa order of life for sense gratification while still maintaining all of the symptoms of gross illusion. A false show of sannyāsa is never accepted by intelligent followers of Vedic principles. So-called sannyāsīs who ruin all Vedic religious principles sometimes become famous among foolish persons, but they are simply cheating themselves and their followers. These charlatan sannyāsīs are never actually engaged in the loving devotional service of Lord Kṛṣṇa.

Zde Pán Kṛṣṇa odsuzuje pseudo-sannyāsī, kteří přijali stav odříkání kvůli smyslovému požitku, zatímco stále projevují všechny příznaky hrubohmotného klamu. Falešné předvádĕní sannyāsu inteligentní následovníci védských zásad nikdy neuznávají. Takzvaní sannyāsī, kteří podrývají všechny védské náboženské zásady, se nĕkdy stávají slavnými mezi pošetilci, ale jen podvádĕjí sami sebe i své stoupence. Tito podvodní sannyāsī nejsou nikdy skutečnĕ zapojení do láskyplné oddané služby Pánu Kṛṣṇovi.