Skip to main content

Text 38

Sloka 38

Devanagari

Dévanágarí

दु:खोदर्केषु कामेषु जातनिर्वेद आत्मवान् ।
अजिज्ञासितमद्धर्मो मुनिं गुरुमुपव्रजेत् ॥ ३८ ॥

Text

Verš

duḥkhodarkeṣu kāmeṣu
jāta-nirveda ātmavān
ajijñāsita-mad-dharmo
muniṁ gurum upavrajet
duḥkhodarkeṣu kāmeṣu
jāta-nirveda ātmavān
ajijñāsita-mad-dharmo
muniṁ gurum upavrajet

Synonyms

Synonyma

duḥkha — unhappiness; udarkeṣu — in that which brings as its future result; kāmeṣu — in sense gratification; jāta — arisen; nirvedaḥ — detachment; ātma-vān — desiring spiritual perfection in life; ajijñāsita — one who has not seriously considered; mat — Me; dharmaḥ — the process of obtaining; munim — a wise person; gurum — a spiritual master; upavrajet — he should approach.

duḥkha — utrpení; udarkeṣu — v tom, co přináší jako svůj budoucí výsledek; kāmeṣu — v uspokojování smyslů; jāta — zrozená; nirvedaḥ — odpoutanost; ātma-vān — toužící po duchovní dokonalosti v životĕ; ajijñāsita — ten, kdo vážnĕ nezkoumal; mat — Mĕ; dharmaḥ — proces dosažení; munim — moudrého; gurum — duchovního učitele; upavrajet — mĕl by vyhledat.

Translation

Překlad

One who is detached from sense gratification, knowing its result to be miserable, and who desires spiritual perfection, but who has not seriously analyzed the process for obtaining Me, should approach a bona fide and learned spiritual master.

Ten, kdo je odpoutaný od uspokojování smyslů, jelikož ví, že vede k utrpení, a kdo touží po duchovní dokonalosti, ale vážnĕ nezkoumal proces vedoucí k dosažení Mĕ, by mĕl vyhledat pravého a učeného duchovního mistra.

Purport

Význam

In the previous verses Lord Kṛṣṇa described the duty of one who has developed perfect knowledge. Now Lord Kṛṣṇa discusses the situation of one who, desiring self-realization, has become detached from material life but lacks perfect knowledge of Kṛṣṇa consciousness. Such a detached person desiring self-realization must approach the lotus feet of a bona fide spiritual master in Kṛṣṇa consciousness, and then he will quickly come to the standard of perfect understanding. One who is seriously inclined toward spiritual perfection should not hesitate to adopt the regular discipline necessary for achieving the highest perfection in life.

V předchozích verších Pán Kṛṣṇa popsal povinnosti toho, kdo vyvinul dokonalé poznání. Nyní probírá situaci toho, kdo se s touhou po seberealizaci odpoutal od hmotného života, ale dokonalé poznání nauky o vĕdomí Kṛṣṇy mu chybí. Tato odpoutaná osoba toužící po seberealizaci musí přistoupit k lotosovým nohám pravého duchovního učitele nauky o vĕdomí Kṛṣṇy a potom rychle dospĕje na úroveň dokonalého chápání. Ten, kdo má vážný zájem smĕřovat k duchovní dokonalosti, by mĕl bez váhání přijmout standardní disciplínu nutnou pro dosažení nejvyšší dokonalosti v životĕ.