Skip to main content

Text 24

Sloka 24

Devanagari

Dévanágarí

पुरग्रामव्रजान्सार्थान् भिक्षार्थं प्रविशंश्चरेत् ।
पुण्यदेशसरिच्छैलवनाश्रमवतीं महीम् ॥ २४ ॥

Text

Verš

pura-grāma-vrajān sārthān
bhikṣārthaṁ praviśaṁś caret
puṇya-deśa-saric-chaila-
vanāśrama-vatīṁ mahīm
pura-grāma-vrajān sārthān
bhikṣārthaṁ praviśaṁś caret
puṇya-deśa-saric-chaila-
vanāśrama-vatīṁ mahīm

Synonyms

Synonyma

pura — cities; grāma — towns; vrajān — and pasturing grounds; sa-arthān — those working for bodily maintenance; bhikṣā-artham — for begging alms; praviśan — entering; caret — he should travel; puṇya — pure; deśa — places; sarit — with rivers; śaila — mountains; vana — and forests; āśrama-vatīm — possessing such residential places; mahīm — the earth.

pura — velkomĕsta; grāma — mĕsta; vrajān — a pastviny; sa-arthān — ty, kdo pracují pro obživu tĕla; bhikṣā-artham — za účelem žebrání o almužny; praviśan — vstupující; caret — mĕl by putovat; puṇya — čistá; deśa — místa; sarit — s řekami; śaila — horami; vana — a lesy; āśrama-vatīm — vlastnící tato sídla; mahīm — Zemi.

Translation

Překlad

The sage should travel in sanctified places, by flowing rivers and within the solitude of mountains and forests. He should enter the cities, towns and pasturing grounds and approach ordinary working men only to beg his bare sustenance.

Mudrc by mĕl putovat na posvĕcená místa, podél tekoucích řek a samotou hor a lesů. Vstupovat do velkomĕst, mĕst a na pastviny a oslovovat obyčejné pracující lidi by mĕl jen proto, aby si vyžebral holé životní nezbytnosti.

Purport

Význam

According to Śrīla Śrīdhara Svāmī, the word pura refers to cities and towns with shopping centers, markets and other commercial enterprises, whereas grāma refers to smaller towns, lacking such facilities. The vānaprastha or sannyāsī trying to become free from material attachment should avoid those who are working day and night for sense gratification, approaching them only to engage them in necessary acts of charity. Those who are preaching Kṛṣṇa consciousness all over the world are understood to be liberated souls, and therefore they constantly approach the materialistic living entities to engage them in the devotional service of Lord Kṛṣṇa. However, even such preachers should strictly avoid contact with the materialistic world when not actually necessary for advancing the mission of Kṛṣṇa consciousness. The injunction is that one should not deal unnecessarily with the materialistic world.

Podle Śrīly Śrīdhara Svāmīho slovo pura označuje velkomĕsta a mĕsta s tržnicemi a dalšími obchodními podniky, zatímco grāma označuje vesnice, kde tato zařízení nejsou. Vānaprastha či sannyāsī, který se snaží zbavit připoutanosti ke hmotĕ, by se mĕl vyhýbat tĕm, kdo ve dne v noci pracují pro smyslový požitek, a oslovovat je jen proto, aby jim dal příležitost k nezbytnému dobročinnému jednání. Rozumí se, že oddaní kázající vĕdomí Kṛṣṇy po celém svĕtĕ jsou osvobozené duše, a proto neustále oslovují materialistické živé bytosti, aby je zamĕstnali oddanou službou Pánu Kṛṣṇovi. I tito kazatelé by se však mĕli přísnĕ vyhýbat stykům s materialistickým svĕtem, když to není skutečnĕ nezbytné pro šíření mise vĕdomí Kṛṣṇy. Pokyn zní, že materialistickým svĕtem by se nemĕl oddaný zabývat víc, než je nutné.