Skip to main content

Text 22

Sloka 22

Devanagari

Dévanágarí

अन्वीक्षेतात्मनो बन्धं मोक्षं च ज्ञाननिष्ठया ।
बन्ध इन्द्रियविक्षेपो मोक्ष एषां च संयम: ॥ २२ ॥

Text

Verš

anvīkṣetātmano bandhaṁ
mokṣaṁ ca jñāna-niṣṭhayā
bandha indriya-vikṣepo
mokṣa eṣāṁ ca saṁyamaḥ
anvīkṣetātmano bandhaṁ
mokṣaṁ ca jñāna-niṣṭhayā
bandha indriya-vikṣepo
mokṣa eṣāṁ ca saṁyamaḥ

Synonyms

Synonyma

anvīkṣeta — one should see by careful study; ātmanaḥ — of the soul; bandham — the bondage; mokṣam — the liberation; ca — also; jñāna — in knowledge; niṣṭhayā — by steadiness; bandhaḥ — bondage; indriya — of the senses; vikṣepaḥ — deviation to sense gratification; mokṣaḥ — liberation; eṣām — of these senses; ca — and; saṁyamaḥ — complete control.

anvīkṣeta — mĕl by vidĕt na základĕ pečlivého studia; ātmanaḥ — duše; bandham — pouto; mokṣam — osvobození; ca — také; jñāna — s poznáním; niṣṭhayā — díky neochvĕjnosti; bandhaḥ — pouto; indriya — smyslů; vikṣepaḥ — odchýlení se ke smyslovému požitku; mokṣaḥ — osvobození; eṣām — tĕchto smyslů; ca — a; saṁyamaḥ — úplné ovládání.

Translation

Překlad

By steady knowledge a sage should clearly ascertain the nature of the soul’s bondage and liberation. Bondage occurs when the senses are deviated to sense gratification, and complete control of the senses constitutes liberation.

Neochvĕjným poznáním by mĕl mudrc jasnĕ chápat povahu spoutaného a osvobozeného stavu duše. Pouto nastává, když se smysly odchýlí ke smyslovému požitku, a úplné ovládání smyslů představuje osvobození.

Purport

Význam

By carefully understanding one’s eternal nature, one will not again be bound up in the shackles of material energy, and by constant engagement in the service of the Absolute Truth, one is liberated. Then the flickering material senses can no longer drag one into the false consciousness of being a material enjoyer. Such steady sense control gives one relief from the harassment of material sense gratification.

Toho, kdo pečlivĕ porozumí své vĕčné přirozenosti, již nebudou poutat okovy hmotné energie, a když se bude neustále vĕnovat službĕ Absolutní Pravdĕ, bude osvobozený. Tehdy ho již neklidné hmotné smysly nebudou moci stahovat do falešného vĕdomí, že je poživatelem na hmotné úrovni. Tato neochvĕjnost v ovládání smyslů osvobozuje od útrap hmotného smyslového požitku.