Skip to main content

Text 12

Sloka 12

Devanagari

Dévanágarí

यदा कर्मविपाकेषु लोकेषु निरयात्मसु ।
विरागो जायते सम्यङ् न्यस्ताग्नि: प्रव्रजेत्तत: ॥ १२ ॥

Text

Verš

yadā karma-vipākeṣu
lokeṣu nirayātmasu
virāgo jāyate samyaṅ
nyastāgniḥ pravrajet tataḥ
yadā karma-vipākeṣu
lokeṣu nirayātmasu
virāgo jāyate samyaṅ
nyastāgniḥ pravrajet tataḥ

Synonyms

Synonyma

yadā — when; karma — by fruitive activities; vipākeṣu — in all that which is obtained; lokeṣu — including promotion to all the planets of the universe up to Brahmaloka; niraya-ātmasu — planets that are actually hellish, being material; virāgaḥ — detachment; jāyate — is born; samyak — completely; nyasta — giving up; agniḥ — the sacrificial fire of vānaprastha; pravrajet — one should take sannyāsa; tataḥ — at that point.

yadā — když; karma — plodonosnými činnostmi; vipākeṣu — ode všeho dosažitelného; lokeṣu — včetnĕ povznesení na všechny planety ve vesmíru až po Brahmaloku; niraya-ātmasu — planety, které jsou ve skutečnosti pekelné, jelikož jsou hmotné; virāgaḥ — odpoutanost; jāyate — zrodí se; samyak — zcela; nyasta — když se vzdá; agniḥ — obĕtního ohnĕ vānaprasthy; pravrajet — mĕl by přijmout sannyās; tataḥ — tehdy.

Translation

Překlad

If the vānaprastha, understanding that even promotion to Brahmaloka is a miserable situation, develops complete detachment from all possible results of fruitive activities, then he may take the sannyāsa order of life.

Pokud vānaprastha pochopí, že i povznesení na Brahmaloku je utrpením, a tak se zcela odpoutá ode všech možných výsledků plodonosných činností, tehdy může přijmout sannyās.