Skip to main content

Text 58

Sloka 58

Devanagari

Dévanágarí

एवं गृहाशयाक्षिप्तहृदयो मूढधीरयम् ।
अतृप्तस्ताननुध्यायन् मृतोऽन्धं विशते तम: ॥ ५८ ॥

Text

Verš

evaṁ gṛhāśayākṣipta-
hṛdayo mūḍha-dhīr ayam
atṛptas tān anudhyāyan
mṛto ’ndhaṁ viśate tamaḥ
evaṁ gṛhāśayākṣipta-
hṛdayo mūḍha-dhīr ayam
atṛptas tān anudhyāyan
mṛto ’ndhaṁ viśate tamaḥ

Synonyms

Synonyma

evam — thus; gṛha — in his domestic situation; āśaya — by intense desire; ākṣipta — overwhelmed; hṛdayaḥ — his heart; mūḍha — unintelligent; dhīḥ — whose point of view; ayam — this person; atṛptaḥ — unsatisfied; tān — them (family members); anudhyāyan — constantly thinking of; mṛtaḥ — he dies; andham — blindness; viśate — enters; tamaḥ — darkness.

evam — takto; gṛha — ve vztahu ke své domácnosti; āśaya — silnou touhou; ākṣipta — přemožené; hṛdayaḥ — jeho srdce; mūḍha — neinteligentní; dhīḥ — jehož hledisko; ayam — tento človĕk; atṛptaḥ — nespokojený; tān — na nĕ (členy své rodiny); anudhyāyan — neustále myslící; mṛtaḥ — umírá; andham — do slepoty; viśate — vstupuje; tamaḥ — temnoty.

Translation

Překlad

Thus, because of his foolish mentality, a householder whose heart is overwhelmed by family attachment is never satisfied. Constantly meditating on his relatives, he dies and enters into the darkness of ignorance.

Kvůli své pošetilosti tedy hospodář se srdcem přemoženým připoutaností k rodinĕ není nikdy spokojený. Za neustálé meditace o svých příbuzných umírá a vstupuje do temnoty nevĕdomosti.

Purport

Význam

Andhaṁ viśate tamaḥ indicates that in his next life an attached householder will certainly be degraded because of his primitive mentality of bodily attachment, which is called mūḍha-dhī. In other words, after enjoying the sense gratification of considering oneself the center of everything, one enters into a lower species of life. Somehow or other, we must fix our minds on Lord Kṛṣṇa and come out of the darkness of ignorance to our real life in Kṛṣṇa consciousness.

Andhaṁ viśate tamaḥ vyjadřuje, že připoutaného hospodáře kvůli jeho primitivní mentalitĕ tĕlesné připoutanosti (mūḍha-dhī) čeká v příštím životĕ nevyhnutelnĕ degradace. Jinak řečeno, poté, co si užíval představ, že je středem všeho, vstoupí do nĕkteré z nižších forem života. Musíme nĕjakým způsobem upřít mysl na Pána Kṛṣṇu a vyjít z temnoty nevĕdomosti na svĕtlo našeho pravého života s vĕdomím Kṛṣṇy.

Thus end the purports of the humble servants of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda to the Eleventh Canto, Seventeenth Chapter, of the Śrīmad-Bhāgavatam, entitled “Lord Kṛṣṇa’s Description of the Varṇāśrama System.”

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k sedmnácté kapitole jedenáctého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Kṛṣṇův popis varṇāśramského zřízení“.