Skip to main content

Text 52

Sloka 52

Devanagari

Dévanágarí

कुटुम्बेषु न सज्जेत न प्रमाद्येत् कुटुम्ब्यपि ।
विपश्चिन्नश्वरं पश्येदद‍ृष्टमपि द‍ृष्टवत् ॥ ५२ ॥

Text

Verš

kuṭumbeṣu na sajjeta
na pramādyet kuṭumby api
vipaścin naśvaraṁ paśyed
adṛṣṭam api dṛṣṭa-vat
kuṭumbeṣu na sajjeta
na pramādyet kuṭumby api
vipaścin naśvaraṁ paśyed
adṛṣṭam api dṛṣṭa-vat

Synonyms

Synonyma

kuṭumbeṣu — to the family members; na — not; sajjeta — one should be attached; na — not; pramādyet — should become crazy; kuṭumbī — having many dependent family members; api — although; vipaścit — a wise person; naśvaram — temporary; paśyet — should see; adṛṣṭam — future rewards such as residence in heaven; api — indeed; dṛṣṭa-vat — just like that which is already experienced.

kuṭumbeṣu — ke členům své rodiny; na — ne; sajjeta — mĕl by být připoutaný; na — ne; pramādyet — mĕl by ztrácet rozum; kuṭumbī — s mnoha na nĕm závisejícími příbuznými; api — ačkoliv; vipaścit — moudrý človĕk; naśvaram — dočasné; paśyet — mĕl by vidĕt; adṛṣṭam — budoucí odmĕny, jako je pobyt v nebi; api — jistĕ; dṛṣṭa-vat — jako to, co již zažil.

Translation

Překlad

A householder taking care of many dependent family members should not become materially attached to them, nor should he become mentally unbalanced, considering himself to be the lord. An intelligent householder should see that all possible future happiness, just like that which he has already experienced, is temporary.

Hospodář starající se o mnoho na nĕm závisejících příbuzných by k nim nemĕl hmotnĕ přilnout a nemĕl by se také dostat do mentálnĕ narušeného stavu a považovat sám sebe za pána. Inteligentní hospodář by mĕl vidĕt, že veškeré možné budoucí štĕstí je stejnĕ dočasné jako to, co již zažil.

Purport

Význam

A family man often acts like a lord, protecting his wife, ordering his children, maintaining servants, grandchildren, domestic animals, and so forth. The words na pramādyet kuṭumby api indicate that although one acts like a little lord, surrounded by his family, servants and friends, one should not, through false pride, become mentally unbalanced, considering oneself to be the actual lord. The word vipaścit indicates that one should remain sober and intelligent, never forgetting oneself to be the eternal servant of the Supreme Lord.

Hlava rodiny často jedná jako pán, když chrání svou ženu, poroučí svým dĕtem, pečuje o služebníky, vnoučata, domácí zvířata a tak dále. Slova na pramādyet kuṭumby api vyjadřují, že i když jedná v kruhu své rodiny, služebníků a přátel jako malý pán, nemĕl by na základĕ pýchy ztratit svou mentální rovnováhu a považovat se za skutečného pána. Slovo vipaścit sdĕluje, že má zůstávat rozvážný a inteligentní, a nikdy nezapomínat, že je vĕčným služebníkem Nejvyššího Pána.

Householders of the upper, middle and lower classes become attached to different types of sense gratification. In any economic or social class, however, one should remember that all material enjoyment, either here or in the next life, is temporary and ultimately useless. A responsible householder should guide his family members and other dependents back home, back to Godhead, for an eternal life of bliss and knowledge. One should not become a false and puffed-up lord for a brief span of time, for then one will remain bound up, along with his family members, in the cycle of repeated birth and death.

Hospodáři vyšších, středních a nižších tříd přilnou k různým druhům smyslového požitku. Ať však patří k jakékoliv ekonomické či společenské třídĕ, mĕli by mít na pamĕti, že všechen hmotný požitek, v tomto i příštím životĕ, je dočasný a v konečném smyslu zbytečný. Zodpovĕdný hospodář by mĕl vést svou rodinu a ostatní, kdo na nĕm závisejí, zpátky domů, zpátky k Bohu, k vĕčnému životu plnému blaženosti a poznání. Nemĕl by se stát falešným namyšleným pánem na krátký čas, protože v tom případĕ bude muset i se svými příbuznými zůstat spoutaný v kolobĕhu opakovaného rození a umírání.