Skip to main content

Text 13

Sloka 13

Devanagari

Dévanágarí

विप्रक्षत्रियविट्‍शूद्रा मुखबाहूरुपादजा: ।
वैराजात् पुरुषाज्जाता य आत्माचारलक्षणा: ॥ १३ ॥

Text

Verš

vipra-kṣatriya-viṭ-śūdrā
mukha-bāhūru-pāda-jāḥ
vairājāt puruṣāj jātā
ya ātmācāra-lakṣaṇāḥ
vipra-kṣatriya-viṭ-śūdrā
mukha-bāhūru-pāda-jāḥ
vairājāt puruṣāj jātā
ya ātmācāra-lakṣaṇāḥ

Synonyms

Synonyma

viprabrāhmaṇas; kṣatriyakṣatriyas, the martial class; viṭvaiśyas, mercantile men; śūdrāḥśūdras, workers; mukha — from the mouth; bāhu — arms; ūru — thighs; pāda — and legs; jāḥ — born; vairājāt — from the universal form; puruṣāt — from the Personality of Godhead; jātāḥ — generated; ye — who; ātma — personal; ācāra — by activities; lakṣaṇāḥ — recognized.

viprabrāhmaṇové; kṣatriyakṣatriyové, třída válečníků; viṭvaiśyové, obchodníci; śūdrāḥśūdrové, dĕlníci; mukha — z úst; bāhu — paží; ūru — stehen; pāda — a nohou; jāḥ — zrození; vairājāt — z vesmírné podoby; puruṣāt — z Osobnosti Božství; jātāḥ — stvoření; ye — kteří; ātma — osobních; ācāra — podle činností; lakṣaṇāḥ — rozpoznaní.

Translation

Překlad

In Tretā-yuga the four social orders were manifested from the universal form of the Personality of Godhead. The brāhmaṇas appeared from the Lord’s face, the kṣatriyas from the Lord’s arms, the vaiśyas from the Lord’s thighs and the śūdras from the legs of that mighty form. Each social division was recognized by its particular duties and behavior.

V Tretā-yuze se z vesmírné podoby Osobnosti Božství projevily čtyři společenské třídy. Brāhmaṇové vzešli z Pánova obličeje, kṣatriyové z Pánových paží, vaiśyové z Pánových stehen a śūdrové z nohou této velkolepé podoby. Každá společenská třída se poznala podle svých povinností a chování.