Skip to main content

Text 10

Sloka 10

Devanagari

Dévanágarí

आदौ कृतयुगे वर्णो नृणां हंस इति स्मृत: ।
कृतकृत्या: प्रजा जात्या तस्मात् कृतयुगं विदु: ॥ १० ॥

Text

Verš

ādau kṛta-yuge varṇo
nṛṇāṁ haṁsa iti smṛtaḥ
kṛta-kṛtyāḥ prajā jātyā
tasmāt kṛta-yugaṁ viduḥ
ādau kṛta-yuge varṇo
nṛṇāṁ haṁsa iti smṛtaḥ
kṛta-kṛtyāḥ prajā jātyā
tasmāt kṛta-yugaṁ viduḥ

Synonyms

Synonyma

ādau — in the beginning (of the millennium); kṛta-yuge — in the Satya-yuga, or age of truth; varṇaḥ — the social class; nṛṇām — of human beings; haṁsaḥ — named haṁsa; iti — thus; smṛtaḥ — well known; kṛta-kṛtyāḥ — perfect in the execution of duties by complete surrender to the Supreme Lord; prajāḥ — the citizens; jātyā — automatically by birth; tasmāt — therefore; kṛta-yugam — Kṛta-yuga, or the age in which all duties are fulfilled; viduḥ — was thus known by the learned.

ādau — na počátku (vĕku); kṛta-yuge — v Satya-yuze, vĕku pravdy; varṇaḥ — společenská třída; nṛṇām — lidských bytostí; haṁsaḥ — zvaná haṁsa; iti — takto; smṛtaḥ — známá; kṛta-kṛtyāḥ — dokonalí v plnĕní povinností díky naprosté odevzdanosti Nejvyššímu Pánu; prajāḥ — obyvatelé; jātyā — automaticky od narození; tasmāt — proto; kṛta-yugam — Kṛta-yuga neboli vĕk, v nĕmž jsou všechny povinnosti splnĕné; viduḥ — takto nazývaný učenci.

Translation

Překlad

In the beginning, in Satya-yuga, there is only one social class, called haṁsa, to which all human beings belong. In that age all people are unalloyed devotees of the Lord from birth, and thus learned scholars call this first age Kṛta-yuga, or the age in which all religious duties are perfectly fulfilled.

Na počátku, v Satya-yuze, existovala jen jedna společenská třída zvaná haṁsa, k níž patřily všechny lidské bytosti. V onom vĕku jsou všichni lidé čistými oddanými Pána od narození, a proto učenci nazývají tento první vĕk Kṛta-yugou neboli vĕkem, kdy jsou všechny náboženské povinnosti splnĕné dokonalým způsobem.

Purport

Význam

It is understood from this verse that the supreme religious principle is unalloyed surrender to the Supreme Personality of Godhead. In Satya-yuga there is no influence of the lower modes of nature, and therefore all human beings belong to the highest social order, called haṁsa, in which one comes under the direct supervision of the Personality of Godhead. In the modern age people are crying out for social equality, but unless all human beings are situated in the mode of goodness, which is the position of purity and unalloyed devotion, social equality is not possible. As the lower modes of nature become prominent, secondary religious principles arise, by which people may be gradually elevated to the pure stage of unalloyed surrender to God. In Satya-yuga there are no inferior human beings, and thus there is no need of secondary religious principles. Everyone directly takes to the unalloyed service of the Lord, fulfilling perfectly all religious obligations. In Sanskrit, one who perfectly executes all duties is called kṛta-kṛtya, as mentioned in this verse. Therefore Satya-yuga is called Kṛta-yuga, or the age of perfect religious action. According to Śrīla Jīva Gosvāmī, the word ādau (“in the beginning”) refers to the moment of universal creation. In other words, the varṇāśrama system is not a recent concoction but naturally arises at the time of creation and should therefore be accepted by all intelligent human beings.

Z tohoto verše je zřejmé, že nejvyšší náboženskou zásadou je čistá odevzdanost Nejvyšší Osobnosti Božství. V Satya-yuze nepůsobí vliv nižších kvalit přírody, a proto všechny lidské bytosti patří k nejvyšší společenské třídĕ zvané haṁsa, v níž je každý pod přímým dohledem Osobnosti Božství. Lidé v moderní dobĕ volají po společenské rovnosti, ale ta není možná, dokud všichni nejsou na úrovni kvality dobra, to znamená čistoty a bezvýhradné oddanosti. Jakmile se začnou výraznĕ projevovat nižší kvality přírody, vzniká prostor pro druhotné náboženské zásady, jejichž následování může lidi postupnĕ povznést do čistého stádia ryzí odevzdanosti Bohu. V Satya-yuze nežijí žádné lidské bytosti na nižší úrovni, a proto nejsou druhotné náboženské zásady zapotřebí. Každý se bezprostřednĕ vĕnuje čisté službĕ Pánu, a tak dokonale plní všechny náboženské závazky. V sanskrtu se ten, kdo plní všechny své povinnosti dokonalým způsobem, nazývá kṛta-kṛtya – což je výraz použitý v tomto verši. Proto se Satya-yuze říká Kṛta-yuga, neboli vĕk dokonalého zbožného jednání. Podle Śrīly Jīvy Gosvāmīho se slovo ādau („na počátku“) vztahuje k dobĕ stvoření vesmíru. Jinak řečeno, varṇāśramský systém není nĕjaký nedávný výmysl, ale vzniká přirozenĕ v dobĕ stvoření, a proto by ho mĕli všichni inteligentní lidé přijmout.