Skip to main content

CHAPTER SIXTEEN

KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ

The Lord’s Opulence

Pánův majestát

In this chapter the Personality of Godhead, Lord Śrī Kṛṣṇa, describes His manifest opulences in terms of His specific potencies of knowledge, strength, influence, and so on.

V této kapitole popisuje Pán Śrī Kṛṣṇa, Osobnost Božství, svůj projevený majestát v podobĕ konkrétních energií poznání, síly, vlivu a tak dále.

Śrī Uddhava offered glorification to Lord Śrī Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead and ultimate shelter of all holy places, saying, “The Supreme Lord has no beginning and no end. He is the cause of the birth, maintenance and destruction of all living entities. He is the soul of all beings, and by secretly taking up residence within all living bodies He sees everything. The conditioned souls, on the other hand, are bewildered by His external energy and thus are unable to see Him.” After offering such prayers at the lotus feet of Lord Kṛṣṇa, Śrī Uddhava revealed his desire to know about the Lord’s various opulences in heaven, on earth, in hell and in all directions. Lord Śrī Kṛṣṇa then described all these opulences, after which He commented that all power, beauty, fame, opulence, humility, charity, charm, good fortune, valor, tolerance and wisdom — wherever they are manifest — are simply expansions from Himself. It therefore cannot be truthfully said that a material object actually possesses these opulences. Such conceptions are the results of mentally combining two ideas to produce an object that exists only in the imagination, such as a sky flower. Material opulences are not substantially true, and therefore one should not become too involved in meditating upon them. The pure devotees of the Supreme Lord utilize their intelligence to properly regulate the activities of their speech, mind and vital force and thus perfect their existence in Kṛṣṇa consciousness.

Śrī Uddhava na oslavu Pána Śrī Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství a konečného útočištĕ všech svatých míst, pravil: „Nejvyšší Pán nemá počátek ani konec. Je příčinou zrození, udržování a zničení všech živých bytostí. Je duší všech tvorů a jelikož skrytĕ sídlí ve všech žijících tĕlech, vidí vše. Zato podmínĕné duše jsou zmatené Jeho vnĕjší energií, a Jeho proto nevidí.“ Poté, co Śrī Uddhava přednesl tyto modlitby u lotosových nohou Pána Kṛṣṇy, vyjevil svoji touhu dozvĕdĕt se o různých projevech Pánova majestátu v nebi, na zemi, v pekle a na všech svĕtových stranách. Pán Śrī Kṛṣṇa poté všechny tyto vznešené atributy popsal a pak dodal, že kdekoliv se projeví síla, krása, sláva, bohatství, pokora, štĕdrost, šarm, štĕstí, udatnost, tolerance a moudrost, jedná se o expanze Jeho samotného. Proto se nedá po pravdĕ říct, že nĕjaký hmotný objekt tyto atributy skutečnĕ vlastní. Tyto představy jsou výsledkem mentálního spojení dvou obrazů, které vytvoří nĕjaký objekt existující jen v představivosti, jako kvĕt na nebi. Žádné z hmotných bohatství není v podstatĕ pravé, a proto není třeba o nich příliš meditovat. Čistí oddaní Nejvyššího Pána používají svou inteligenci k tomu, aby náležitĕ usmĕrňovali svoji řeč, mysl a životní sílu, a tak dovedli svůj život k dokonalosti ve vĕdomí Kṛṣṇy.

Text 1:
Śrī Uddhava said: My dear Lord, You are beginningless and endless, the Absolute Truth Himself, unlimited by anything else. You are the protector and life-giver, the destruction and creation of all things that exist.
Sloka 1:
Śrī Uddhava řekl: Můj drahý Pane, jsi bez počátku a bez konce, samotná Absolutní Pravda, neomezená čímkoliv jiným. Jsi ochránce a dárce života, zničení a stvoření všech vĕcí, které existují.
Text 2:
My dear Lord, although it is difficult for the impious to understand that You are situated in all superior and inferior creations, those brāhmaṇas who are actual knowers of the Vedic conclusion worship You in truth.
Sloka 2:
Můj milý Pane, pro bezbožné osoby je sice tĕžké pochopit, že se nacházíš ve všech vyšších i nižších stvořeních, ale ti brāhmaṇové, kteří jsou skutečnými znalci závĕru Véd, Tĕ uctívají v pravdĕ.
Text 3:
Please tell me of the perfections that great sages achieve by worshiping You with devotion. Also, kindly explain which of Your different forms they worship.
Sloka 3:
Prosím řekni mi o dokonalostech, kterých dosahují velcí mudrci, když Tĕ s oddaností uctívají. Také mi prosím popiš, které ze Tvých rozličných podob uctívají.
Text 4:
O my Lord, maintainer of all, although You are the Supersoul of the living entities, You remain hidden. Thus being bewildered by You, the living entities cannot see You, although You are seeing them.
Sloka 4:
Ó můj Pane, udržovateli všech, přestože jsi Nadduše živých bytostí, zůstáváš skrytý. Proto Tĕ Tebou zmatené živé bytosti nevidí, i když Ty vidíš je.
Text 5:
O supremely potent Lord, please explain to me Your innumerable potencies, which You manifest on the earth, in heaven, in hell and indeed in all directions. I offer my humble obeisances at Your lotus feet, which are the shelter of all holy places.
Sloka 5:
Ó nejmocnĕjší Pane, vysvĕtli mi prosím své nesčetné energie, které projevuješ na Zemi, na nebi, v pekle i vskutku na všech svĕtových stranách. Pokornĕ se klaním u Tvých lotosových nohou, které jsou útočištĕm všech svatých míst.
Text 6:
The Supreme Personality of Godhead said: O best of those who know how to inquire, on the Battlefield of Kurukṣetra, Arjuna, desiring to fight with his rivals, asked Me the same question that you are now posing.
Sloka 6:
Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Ó nejlepší z tĕch, kdo se umĕjí ptát, Arjuna, jenž toužil bojovat se svými soupeři, Mi na bojišti Kurukṣetře položil stejnou otázku jako teď ty.
Text 7:
On the Battlefield of Kurukṣetra Arjuna thought that killing his relatives would be an abominable, irreligious activity, motivated only by his desire to acquire a kingdom. He therefore desisted from the battle, thinking, “I would be the killer of my relatives. They would be destroyed.” Thus Arjuna was afflicted with mundane consciousness.
Sloka 7:
Arjuna si na bojišti Kurukṣetře myslel, že zabíjení vlastních příbuzných by bylo ohavné bezbožné jednání motivované jen jeho touhou získat království. Od bitvy upustil, neboť si myslel: „Stanu se hubitelem svých příbuzných. Všichni zahynou.“ Tak byl Arjuna ovlivnĕný svĕtským vĕdomím.
Text 8:
At that time I enlightened Arjuna, the tiger among men, with logical arguments, and thus in the front of the battle Arjuna addressed Me with questions in the same way that you are now inquiring.
Sloka 8:
Tehdy jsem Arjunu, tygra mezi muži, osvítil logickými argumenty, a tak Mi před bitvou kladl stejné otázky jako teď ty.
Text 9:
My dear Uddhava, I am the Supersoul of all living entities, and therefore I am naturally their well-wisher and supreme controller. Being the creator, maintainer and annihilator of all entities, I am not different from them.
Sloka 9:
Můj milý Uddhavo, Já jsem Nadduše všech živých bytostí, a proto jsem přirozenĕ jejich dobrodinec a nejvyšší vládce. Jako stvořitel, udržovatel a ničitel všech bytostí se od nich neliším.
Text 10:
I am the ultimate goal of all those seeking progress, and I am time among those who exert control. I am the equilibrium of the modes of material nature, and I am natural virtue among the pious.
Sloka 10:
Já jsem konečný cíl všech, kdo usilují o pokrok, a jsem čas mezi tĕmi, kdo uplatňují vliv. Jsem rovnovážný stav kvalit hmotné přírody a jsem přirozená ctnost zbožných osobností.
Text 11:
Among things possessing qualities I am the primary manifestation of nature, and among great things I am the total material creation. Among subtle things I am the spirit soul, and of things that are difficult to conquer I am the mind.
Sloka 11:
Mezi vĕcmi, jež mají vlastnosti, jsem primární projev přírody a mezi velkými vĕcmi jsem celkové hmotné stvoření. Mezi subtilními vĕcmi jsem duchovní duše a z vĕcí, které je tĕžké si podrobit, jsem mysl.
Text 12:
Among the Vedas I am their original teacher, Lord Brahmā, and of all mantras I am the three-lettered oṁkāra. Among letters I am the first letter, “a,” and among sacred meters I am the Gāyatrī mantra.
Sloka 12:
Mezi Védami jsem jejich původní učitel, Pán Brahmā, a ze všech manter jsem oṁkāra, složená ze tří písmen. Mezi písmeny jsem první písmeno, „a“, a mezi posvátnými hymny jsem mantra Gāyatrī.
Text 13:
Among the demigods I am Indra, and among the Vasus I am Agni, the god of fire. I am Viṣṇu among the sons of Aditi, and among the Rudras I am Lord Śiva.
Sloka 13:
Mezi polobohy jsem Indra a mezi Vasuy jsem Agni, bůh ohnĕ. Jsem Viṣṇu mezi syny Aditi a mezi Rudry jsem Pán Śiva.
Text 14:
Among saintly brāhmaṇas I am Bhṛgu Muni, and I am Manu among saintly kings. I am Nārada Muni among saintly demigods, and I am Kāmadhenu among cows.
Sloka 14:
Mezi svatými brāhmaṇy jsem Bhṛgu Muni a jsem Manu mezi svatými králi. Jsem Nārada Muni mezi svatými polobohy a Kāmadhenu mezi kravami.
Text 15:
I am Lord Kapila among perfected beings and Garuḍa among birds. I am Dakṣa among the progenitors of mankind, and I am Aryamā among the forefathers.
Sloka 15:
Jsem Pán Kapila mezi dokonalými bytostmi a Garuḍa mezi ptáky. Jsem Dakṣa mezi praotci lidstva a Aryamā mezi předky.
Text 16:
My dear Uddhava, among the demoniac sons of Diti know Me to be Prahlāda Mahārāja, the saintly lord of the asuras. Among the stars and herbs I am their lord, Candra (the moon), and among Yakṣas and Rākṣasas I am the lord of wealth, Kuvera.
Sloka 16:
Můj milý Uddhavo, vĕz, že mezi démonskými syny Diti jsem Prahlāda Mahārāja, svatý pán asurů. Mezi hvĕzdami a bylinami jsem jejich pán, Candra (Mĕsíc) a mezi Yakṣi a Rākṣasy jsem pán bohatství, Kuvera.
Text 17:
I am Airāvata among lordly elephants, and among aquatics I am Varuṇa, the lord of the seas. Among all things that heat and illuminate I am the sun, and among human beings I am the king.
Sloka 17:
Jsem Airāvata mezi ušlechtilými slony a mezi obyvateli vod jsem Varuna, pán moří. Mezi všemi vĕcmi, které hřejí a osvĕtlují, jsem Slunce a mezi lidskými bytostmi jsem král.
Text 18:
Among horses I am Uccaiḥśravā, and I am gold among metals. I am Yamarāja among those who suppress and punish, and among serpents I am Vāsuki.
Sloka 18:
Mezi koňmi jsem Uccaiḥśravā a jsem zlato mezi kovy. Jsem Yamarāja mezi tĕmi, kdo potlačují a trestají, a mezi hady jsem Vāsuki.
Text 19:
O sinless Uddhava, among the best of snakes I am Anantadeva, and among those animals with sharp horns or teeth I am the lion. Among the social orders I am the fourth, or the renounced order of life, and among the occupational divisions I am the first, the brāhmaṇas.
Sloka 19:
Ó bezhříšný Uddhavo, mezi nejlepšími z hadů jsem Anantadeva a mezi zvířaty s ostrými rohy či zuby jsem lev. Mezi společenskými stavy jsem čtvrtý, neboli stav odříkání, a mezi třídami podle zamĕstnání jsem první, brāhmaṇové.
Text 20:
Among sacred and flowing things I am the holy Ganges, and among steady bodies of water I am the ocean. Among weapons I am the bow, and of the wielders of weapons I am Lord Śiva.
Sloka 20:
Mezi svatými toky jsem svatá Ganga a mezi stojatými vodami jsem oceán. Mezi zbranĕmi jsem luk a z tĕch, kteří vládnou zbranĕmi, jsem Pán Śiva.
Text 21:
Among residences I am Mount Sumeru, and of impervious places I am the Himālayas. Among trees I am the holy fig tree, and among plants I am those that bear grains.
Sloka 21:
Mezi sídly jsem hora Sumeru a mezi neprostupnými místy jsem Himálaje. Mezi stromy jsem posvátný fíkovník a mezi rostlinami jsem ty, jež plodí zrno.
Text 22:
Among priests I am Vasiṣṭha Muni, and among those highly situated in Vedic culture I am Bṛhaspati. I am Kārtikeya among great military leaders, and among those advancing in superior ways of life I am the great personality Lord Brahmā.
Sloka 22:
Mezi knĕžími jsem Vasiṣṭha Muni a mezi vysoce postavenými osobnostmi védské kultury jsem Bṛhaspati. Jsem Kārtikeya mezi velkými vojevůdci a mezi tĕmi, kdo rozvíjejí vyšší způsoby života, jsem velká osobnost Pán Brahmā.
Text 23:
Among sacrifices I am study of the Veda, and I am nonviolence among vows. Among all things that purify I am the wind, fire, the sun, water and speech.
Sloka 23:
Mezi obĕťmi jsem studium Véd a nenásilí mezi sliby. Ze všech vĕcí, které očišťují, jsem vítr, oheň, slunce, voda a řeč.
Text 24:
Among the eight progressive states of yoga I am the final stage, samādhi, in which the soul is completely separated from illusion. Among those desiring victory I am prudent political counsel, and among processes of expert discrimination I am the science of the soul, by which one distinguishes spirit from matter. Among all speculative philosophers I am diversity of perception.
Sloka 24:
Z osmi postupných stádií yogy jsem konečné stádium, samādhi, v nĕmž je duše zcela oddĕlená od klamu. Z tĕch, kdo touží po vítĕzství, jsem prozíravá politická rada a mezi postupy znaleckého rozlišování jsem vĕda o duši, pomocí níž se rozlišuje duše od hmoty. Mezi všemi spekulativními filosofy jsem rozmanitost vnímání.
Text 25:
Among ladies I am Śatarūpā, and among male personalities I am her husband, Svāyambhuva Manu. I am Nārāyaṇa among the sages and Sanat-kumāra among brahmacārīs.
Sloka 25:
Mezi ženami jsem Śatarūpā a mezi muži jsem její manžel, Svāyambhuva Manu. Jsem Nārāyaṇa mezi mudrci a Sanat-kumāra mezi brahmacārīmi.
Text 26:
Among religious principles I am renunciation, and of all types of security I am consciousness of the eternal soul within. Of secrets I am pleasant speech and silence, and among sexual pairs I am Brahmā.
Sloka 26:
Mezi náboženskými zásadami jsem odříkání a ze všech druhů zabezpečení jsem vĕdomí vĕčné duše v nitru. Z tajemství jsem příjemná mluva a mlčení a ze sexuálních párů jsem Brahmā.
Text 27:
Among the vigilant cycles of time I am the year, and among seasons I am spring. Among months I am Mārgaśīrṣa, and among lunar houses I am the auspicious Abhijit.
Sloka 27:
Ze bdĕlých cyklů času jsem rok a z ročních období jsem jaro. Mezi mĕsíci jsem Mārgaśīrṣa a z mĕsíčních domů jsem příznivé souhvĕzdí Abhijit.
Text 28:
Among ages I am the Satya-yuga, the age of truth, and among steady sages I am Devala and Asita. Among those who have divided the Vedas I am Kṛṣṇa Dvaipāyana Vedavyāsa, and among learned scholars I am Śukrācārya, the knower of spiritual science.
Sloka 28:
Mezi vĕky jsem Satya-yuga, vĕk pravdy, a mezi vyrovnanými mudrci jsem Devala a Asita. Mezi tĕmi, kdo rozdĕlili Védy, jsem Kṛṣṇa Dvaipāyana Vedavyāsa a mezi učenci jsem Śukrācārya, znalec duchovní vĕdy.
Text 29:
Among those entitled to the name Bhagavān I am Vāsudeva, and indeed, you, Uddhava, represent Me among the devotees. I am Hanumān among the Kimpuruṣas, and among the Vidyādharas I am Sudarśana.
Sloka 29:
Z tĕch, kterým přísluší titul Bhagavān, jsem Vāsudeva a ty, Uddhavo, Mĕ představuješ mezi oddanými. Jsem Hanumān mezi Kimpuruṣi a Sudarśana mezi Vidyādhary.
Text 30:
Among jewels I am the ruby, and among beautiful things I am the lotus cup. Among all types of grass I am the sacred kuśa, and of oblations I am ghee and other ingredients obtained from the cow.
Sloka 30:
Mezi drahokamy jsem rubín a mezi krásnými vĕcmi jsem kalich lotosu. Mezi všemi druhy trav jsem posvátná kuśa a z obĕtin jsem ghí a další složky získané od krávy.
Text 31:
Among the enterprising I am fortune, and among the cheaters I am gambling. I am the forgiveness of the tolerant and the good qualities of those in the mode of goodness.
Sloka 31:
Jsem štĕstĕna mezi podnikavými a hazard mezi podvodníky. Ze tolerantními jsem schopnost odpouštĕt a dobré vlastnosti tĕch, kdo žijí v kvalitĕ dobra.
Text 32:
Of the powerful I am bodily and mental strength, and I am the devotional activities of My devotees. My devotees worship Me in nine different forms, among which I am the original and primary Vāsudeva.
Sloka 32:
Jsem tĕlesná a mentální síla silných a oddané činnosti Mých oddaných. Mí oddaní Mĕ uctívají v devíti různých podobách, mezi nimiž jsem původní a prvotní Vāsudeva.
Text 33:
Among the Gandharvas I am Viśvāvasu, and I am Pūrvacitti among the heavenly Apsaras. I am the steadiness of mountains and the fragrant aroma of the earth.
Sloka 33:
Mezi Gandharvy jsem Viśvāvasu a mezi nebeskými Apsarami Pūrvacitti. Jsem stálost hor a vůnĕ zemĕ.
Text 34:
I am the sweet taste of water, and among brilliant things I am the sun. I am the effulgence of the sun, moon and stars, and I am the transcendental sound that vibrates in the sky.
Sloka 34:
Jsem sladká chuť vody a mezi zářivými vĕcmi jsem slunce. Jsem záře slunce, mĕsíce a hvĕzd a jsem transcendentální zvuk, který zní v nebi.
Text 35:
Among those dedicated to brahminical culture I am Bali Mahārāja, the son of Virocana, and I am Arjuna among heroes. Indeed, I am the creation, maintenance and annihilation of all living entities.
Sloka 35:
Z tĕch, kdo jsou oddaní brāhmaṇské kultuře, jsem Bali Mahārāja, syn Virocany, a jsem Arjuna mezi hrdiny. Jsem také zajisté stvoření, udržování a zničení všech živých bytostí.
Text 36:
I am the functions of the five working senses — the legs, speech, anus, hands and sex organs — as well as those of the five knowledge-acquiring senses — touch, sight, taste, hearing and smell. I am also the potency by which each of the senses experiences its particular sense object.
Sloka 36:
Jsem funkcemi pĕti činných smyslů – nohou, řeči, konečníku, rukou a pohlavních orgánů – i pĕti poznávacích smyslů – hmatu, zraku, chuti, sluchu a čichu. Jsem i energie, díky níž každý ze smyslů vnímá svůj příslušný smyslový objekt.
Text 37:
I am form, taste, aroma, touch and sound; false ego; the mahat-tattva; earth, water, fire, air and sky; the living entity; material nature; the modes of goodness, passion and ignorance; and the transcendental Lord. All these items, along with knowledge of their individual symptoms and the steady conviction that results from this knowledge, represent Me.
Sloka 37:
Jsem tvar, chuť, vůnĕ, hmat a zvuk, falešné ego, mahat-tattva, zemĕ, voda, oheň, vzduch a nebe, živá bytost, hmotná příroda, kvality dobra, vášnĕ a nevĕdomosti a transcendentální Pán. To vše společnĕ s poznáním jejich individuálních příznaků a s neochvĕjným přesvĕdčením, které je plodem tohoto poznání, představuje Mĕ.
Text 38:
As the Supreme Lord I am the basis of the living entity, of the modes of nature and of the mahat-tattva. Thus I am everything, and nothing whatsoever can exist without Me.
Sloka 38:
Jako Nejvyšší Pán jsem základem živé bytosti, kvalit přírody a mahat-tattvy. Proto jsem vším a vůbec nic nemůže existovat beze Mĕ.
Text 39:
Even though over a period of time I might count all the atoms of the universe, I could not count all of My opulences which I manifest within innumerable universes.
Sloka 39:
I když bych za nĕjaký čas mohl spočítat všechny atomy ve vesmíru, všechny Mé majestáty, které projevuji v nesčetných vesmírech, bych spočítat nedovedl.
Text 40:
Whatever power, beauty, fame, opulence, humility, renunciation, mental pleasure, fortune, strength, tolerance or spiritual knowledge there may be is simply an expansion of My opulence.
Sloka 40:
Veškerá energie, krása, sláva, bohatství, pokora, odříkání, mentální spokojenost, štĕstí, síla, tolerance či duchovní poznání je jen expanzí Mého majestátu.
Text 41:
I have briefly described to you all My spiritual opulences and also the extraordinary material features of My creation, which are perceived by the mind and defined in different ways according to circumstances.
Sloka 41:
Stručnĕ jsem ti popsal všechny své duchovní atributy a také neobyčejné hmotné rysy Mého stvoření, které jsou vnímány myslí a definovány různými způsoby podle okolností.
Text 42:
Therefore, control your speaking, subdue the mind, conquer the life air, regulate the senses and through purified intelligence bring your rational faculties under control. In this way you will never again fall onto the path of material existence.
Sloka 42:
Proto ovládni svou řeč, pokoř mysl, podrob si životní vzduch, usmĕrni smysly a pomocí očištĕné inteligence převezmi kontrolu nad svými rozumovými schopnostmi. Pak už nikdy znovu nepoklesneš na cestu hmotné existence.
Text 43:
A transcendentalist who does not completely control his words and mind by superior intelligence will find that his spiritual vows, austerities and charity flow away just as water flows out of an unbaked clay pot.
Sloka 43:
Transcendentalista, který neovládá plnĕ svoje slova a mysl vyšší inteligencí, zjistí, že jeho duchovní sliby, askeze a dobročinnost odtékají tak jako voda z nevypálené hlinĕné nádoby.
Text 44:
Being surrendered to Me, one should control the speech, mind and life air, and then through loving devotional intelligence one will completely fulfill the mission of life.
Sloka 44:
Osoba se Mi má odevzdat, ovládnout řeč, mysl a životní vzduch, a pak pomocí láskyplné oddané inteligence dokonale naplní smysl života.