Skip to main content

Text 5

Sloka 5

Devanagari

Dévanágarí

या: काश्च भूमौ दिवि वै रसायां
विभूतयो दिक्षु महाविभूते ।
ता मह्यमाख्याह्यनुभावितास्ते
नमामि ते तीर्थपदाङ्‍‍घ्रिपद्मम् ॥ ५ ॥

Text

Verš

yāḥ kāś ca bhūmau divi vai rasāyāṁ
vibhūtayo dikṣu mahā-vibhūte
tā mahyam ākhyāhy anubhāvitās te
namāmi te tīrtha-padāṅghri-padmam
yāḥ kāś ca bhūmau divi vai rasāyāṁ
vibhūtayo dikṣu mahā-vibhūte
tā mahyam ākhyāhy anubhāvitās te
namāmi te tīrtha-padāṅghri-padmam

Synonyms

Synonyma

yāḥ kāḥ — whatever; ca — also; bhūmau — on the earth; divi — in heaven; vai — indeed; rasāyām — in hell; vibhūtayaḥ — potencies; dikṣu — in all directions; mahā-vibhūte — O supremely potent; tāḥ — those; mahyam — unto me; ākhyāhi — please explain; anubhāvitāḥ — manifested; te — by You; namāmi — I offer my humble obeisances; te — Your; tīrtha-pada — the abode of all holy places; aṅghri-padmam — at the lotus feet.

yāḥ kāḥ — jakékoliv; ca — také; bhūmau — na Zemi; divi — na nebi; vai — jistĕ; rasāyām — v pekle; vibhūtayaḥ — energie; dikṣu — na všech svĕtových stranách; mahā-vibhūte — ó nejmocnĕjší; tāḥ — ty; mahyam — mnĕ; ākhyāhi — prosím vysvĕtli; anubhāvitāḥ — projevené; te — Tebou; namāmi — pokornĕ se klaním; te — Tvých; tīrtha-pada — které jsou sídlem všech svatých míst; aṅghri-padmam — u lotosových nohou.

Translation

Překlad

O supremely potent Lord, please explain to me Your innumerable potencies, which You manifest on the earth, in heaven, in hell and indeed in all directions. I offer my humble obeisances at Your lotus feet, which are the shelter of all holy places.

Ó nejmocnĕjší Pane, vysvĕtli mi prosím své nesčetné energie, které projevuješ na Zemi, na nebi, v pekle i vskutku na všech svĕtových stranách. Pokornĕ se klaním u Tvých lotosových nohou, které jsou útočištĕm všech svatých míst.

Purport

Význam

Uddhava here inquires about the Lord’s material and spiritual potencies, as manifested within our universe. Just as ordinary animals or insects living in human cities cannot appreciate the scientific, cultural or military achievements of man, similarly, foolish materialists cannot appreciate the mighty opulences of the Personality of Godhead, even those manifested within our universe. For the appreciation of ordinary human beings Uddhava requests the Lord to reveal exactly how and in what forms He expands His potencies. As already explained, the Lord is the essential ingredient of all that exists, and thus any mighty or opulent manifestation must ultimately rest on the Lord Himself.

Zde se Uddhava ptá na Pánovy hmotné a duchovní energie, jak jsou projevené v našem vesmíru. Tak jako obyčejná zvířata či hmyz žijící ve mĕstech lidí nedokážou ocenit lidské úspĕchy ve vĕdĕ, kultuře nebo vojenství, pošetilí materialisté podobnĕ nedokážou ocenit velkolepý majestát Osobnosti Božství, dokonce ani jeho projevy v našem vesmíru. Aby Uddhava umožnil obyčejným lidským bytostem Pána ocenit, žádá Ho, aby vyjevil, jak přesnĕ a v jakých podobách expanduje své energie. Již bylo vysvĕtleno, že Pán je základní složkou všeho, co existuje, takže každý velkolepý či majestátní projev nutnĕ spočívá na Nĕm samotném.