Skip to main content

ŚB 11.16.11

Devanagari

गुणिनामप्यहं सूत्रं महतां च महानहम् ।
सूक्ष्माणामप्यहं जीवो दुर्जयानामहं मन: ॥ ११ ॥

Text

guṇinām apy ahaṁ sūtraṁ
mahatāṁ ca mahān aham
sūkṣmāṇām apy ahaṁ jīvo
durjayānām ahaṁ manaḥ

Synonyms

guṇinām — among things possessing qualities; api — indeed; aham — I am; sūtram — the primary sūtra-tattva; mahatām — among great things; ca — also; mahān — the total material manifestation; aham — I am; sūkṣmāṇām — among subtle things; api — indeed; aham — I am; jīvaḥ — the spirit soul; durjayānām — among things difficult to conquer; aham — I am; manaḥ — the mind.

Translation

Among things possessing qualities I am the primary manifestation of nature, and among great things I am the total material creation. Among subtle things I am the spirit soul, and of things that are difficult to conquer I am the mind.