Skip to main content

Text 34

Sloka 34

Devanagari

Dévanágarí

जन्मौषधितपोमन्त्रैर्यावतीरिह सिद्धय: ।
योगेनाप्नोति ता: सर्वा नान्यैर्योगगतिं व्रजेत् ॥ ३४ ॥

Text

Verš

janmauṣadhi-tapo-mantrair
yāvatīr iha siddhayaḥ
yogenāpnoti tāḥ sarvā
nānyair yoga-gatiṁ vrajet
janmauṣadhi-tapo-mantrair
yāvatīr iha siddhayaḥ
yogenāpnoti tāḥ sarvā
nānyair yoga-gatiṁ vrajet

Synonyms

Synonyma

janma — by birth; auṣadhi — herbs; tapaḥ — austerities; mantraiḥ — and by mantras; yāvatīḥ — as many as there are; iha — in this world; siddhayaḥ — perfections; yogena — by devotional service to Me; āpnoti — one obtains; tāḥ — those; sarvāḥ — all of them; na — not; anyaiḥ — by other methods; yoga-gatim — the actual perfection of yoga; vrajet — one can achieve.

janma — zrozením; auṣadhi — bylinami; tapaḥ — askezí; mantraiḥ — a mantrami; yāvatīḥ — kolik jich jen je; iha — v tomto svĕtĕ; siddhayaḥ — dokonalosti; yogena — oddanou službou Mnĕ; āpnoti — získá; tāḥ — ty; sarvāḥ — všechny; na — ne; anyaiḥ — jinými metodami; yoga-gatim — skutečné dokonalosti yogy; vrajet — může dosáhnout.

Translation

Překlad

Whatever mystic perfections can be achieved by good birth, herbs, austerities and mantras can all be achieved by devotional service to Me; indeed, one cannot achieve the actual perfection of yoga by any other means.

Všechny mystické dokonalosti, které lze dosáhnout dobrým zrozením, bylinami, askezí a mantrami, lze získat oddanou službou Mnĕ. Jinými metodami nelze skutečné dokonalosti yogy dosáhnout.

Purport

Význam

By taking birth as a demigod one is automatically endowed with many mystic perfections. Simply by birth on Siddhaloka one automatically acquires all of the eight principal perfections of yoga. Similarly, by birth as a fish one becomes invulnerable to water, by birth as a bird one gets the mystic perfection of flying, and by birth as a ghost one gets the mystic perfection of disappearing and entering into the bodies of others. Patañjali Muni states that the mystic perfections of yoga can be achieved by birth, herbs, austerities and mantras. The Lord states, however, that such perfections are ultimately a waste of time and an impediment to achieving the actual perfection of yoga, Kṛṣṇa consciousness.

Když se nĕkdo narodí jako polobůh, je automaticky obdařen mnoha mystickými dokonalostmi. Samotným zrozením na Siddhaloce živá bytost okamžitĕ získá všech osm hlavních dokonalostí yogy. Když se narodí jako ryba, neublíží jí voda, když se narodí jako pták, získává mystickou schopnost létat, a když se narodí jako duch, získá mystickou schopnost mizet a vstupovat do tĕl ostatních osob. Patañjali Muni uvádí, že mystické dokonalosti yogy lze získat zrozením, bylinami, askezí a mantrami. Pán ale prohlašuje, že tyto dokonalosti jsou v konečném smyslu ztrátou času a překážkou v dosažení skutečné dokonalosti yogy, vĕdomí Kṛṣṇy.

Those who give up the process of bhakti-yoga and shop around for other objects of meditation besides Kṛṣṇa are certainly not very intelligent. Those who claim to be yogīs but pursue the satisfaction of their own senses are certainly kuyogīs, or bhogi-yogīs. Such kuyogīs cannot understand that just as they have tiny senses, the Absolute Truth has absolute senses, nor can they understand that yoga is actually meant to satisfy the absolute senses of the Lord. Therefore, persons who give up the lotus feet of Lord Kṛṣṇa in order to pursue so-called happiness in mystic perfection will undoubtedly be frustrated in their attempt. By meditating exclusively on the Supreme Personality of Godhead one can achieve yoga-gati, the ultimate goal of yoga, which means living on Lord Kṛṣṇa’s planet and there enjoying spiritual opulences.

Ti, kdo se vzdají procesu bhakti-yogy a shánĕjí se po jiných objektech meditace, než je Kṛṣṇa, nejsou jistĕ příliš inteligentní. Osoby prohlašující se za yogī, ale vyhledávající uspokojení svých smyslů jsou zajisté kuyogī nebo bhogi-yogī. Tito kuyogī nechápou, že stejnĕ jako oni sami mají nepatrné smysly, Absolutní Pravda má absolutní smysly, a nechápou ani to, že yoga je ve skutečnosti určena k uspokojování absolutních smyslů Pána. Proto bude snaha tĕch, kdo opustí lotosové nohy Pána Kṛṣṇy v honbĕ za takzvaným štĕstím plynoucím z mystické dokonalosti nepochybnĕ zklamána. Výlučnou meditací o Nejvyšší Osobnosti Božství lze dosáhnout yoga-gati, konečného cíle yogy, což znamená žít na planetĕ Pána Kṛṣṇy a tĕšit se tam z rozmanitého duchovního majestátu.