Skip to main content

Text 15

Sloka 15

Devanagari

Dévanágarí

विष्णौ त्र्यधीश्वरे चित्तं धारयेत् कालविग्रहे ।
स ईशित्वमवाप्नोति क्षेत्रज्ञक्षेत्रचोदनाम् ॥ १५ ॥

Text

Verš

viṣṇau try-adhīśvare cittaṁ
dhārayet kāla-vigrahe
sa īśitvam avāpnoti
kṣetrajña-kṣetra-codanām
viṣṇau try-adhīśvare cittaṁ
dhārayet kāla-vigrahe
sa īśitvam avāpnoti
kṣetrajña-kṣetra-codanām

Synonyms

Synonyma

viṣṇau — in Lord Viṣṇu, the Supersoul; tri-adhīśvare — the supreme controller of māyā, which consists of three modes of nature; cittam — the consciousness; dhārayet — one concentrates; kāla — of time, the prime mover; vigrahe — in the form; saḥ — he, the yogī; īśitvam — the mystic perfection of controlling; avāpnoti — obtains; kṣetra-jña — the conscious living entity; kṣetra — and the body with its designations; codanām — impelling.

viṣṇau — na Pána Viṣṇua, Nadduši; tri-adhīśvare — nejvyššího vládce māyi, která se skládá ze tří kvalit přírody; cittam — vĕdomí; dhārayet — soustřeďuje; kāla — času, prvotního hybatele; vigrahe — v podobĕ; saḥ — on, yogī; īśitvam — mystickou dokonalost ovládání; avāpnoti — získává; kṣetra-jña — vĕdomé živé bytosti; kṣetra — a tĕla s jeho přívlastky; codanām — pohánĕní.

Translation

Překlad

One who places his consciousness on Viṣṇu, the Supersoul, the prime mover and Supreme Lord of the external energy consisting of three modes, obtains the mystic perfection of controlling other conditioned souls, their material bodies and their bodily designations.

Ten, kdo zamĕří své vĕdomí na Viṣṇua, Nadduši, prvotního hybatele a Nejvyššího Pána vnĕjší energie složené ze tří kvalit, získá mystickou dokonalost spočívající v ovládání jiných podmínĕných duší, jejich hmotných tĕl a jejich tĕlesných označení.

Purport

Význam

We should remember that mystic perfection never enables a living entity to challenge the supremacy of the Personality of Godhead. In fact, one cannot obtain such perfections without the mercy of the Supreme Lord; thus one’s controlling power can never disturb the plan of Lord Kṛṣṇa. One is allowed to exhibit mystic control only within the confines of the law of God, and even a great yogī who transgresses the law of God by his so-called mystic opulences will be severely punished, as revealed in the story of Durvāsā Muni cursing Ambarīṣa Mahārāja.

Mĕli bychom mít na pamĕti, že mystická dokonalost nikdy neumožňuje živé bytosti vzepřít se svrchovanosti Osobnosti Božství. Bez milosti Nejvyššího Pána tyto dokonalosti nelze získat, takže nĕčí schopnost ovládat nemůže nikdy narušit plán Pána Kṛṣṇy. Projevovat mystické ovládání je človĕku dovoleno jen v mezích Božích zákonů a pokud nĕkdo tyto zákony svými takzvanými mystickými schopnostmi překročí, bude přísnĕ potrestán, i kdyby to byl velký yogī, jak ukazuje příbĕh Durvāsy Muniho, jenž proklel Ambarīṣe Mahārāje.