Skip to main content

Text 4

Sloka 4

Devanagari

Dévanágarí

आगमोऽप: प्रजा देश: काल: कर्म च जन्म च ।
ध्यानं मन्त्रोऽथ संस्कारो दशैते गुणहेतव: ॥ ४ ॥

Text

Verš

āgamo ’paḥ prajā deśaḥ
kālaḥ karma ca janma ca
dhyānaṁ mantro ’tha saṁskāro
daśaite guṇa-hetavaḥ
āgamo ’paḥ prajā deśaḥ
kālaḥ karma ca janma ca
dhyānaṁ mantro ’tha saṁskāro
daśaite guṇa-hetavaḥ

Synonyms

Synonyma

āgamaḥ — religious scriptures; apaḥ — water; prajāḥ — association with people in general or one’s children; deśaḥ — place; kālaḥ — time; karma — activities; ca — also; janma — birth; ca — also; dhyānam — meditation; mantraḥ — chanting of mantras; atha — and; saṁskāraḥ — rituals for purification; daśa — ten; ete — these; guṇa — of the modes of nature; hetavaḥ — causes.

āgamaḥ — náboženská písma; apaḥ — voda; prajāḥ — sdružování se s lidmi nebo s vlastními dĕtmi; deśaḥ — místo; kālaḥ — čas; karma — činnosti; ca — také; janma — zrození; ca — také; dhyānam — meditace; mantraḥ — pronášení manter; atha — a; saṁskāraḥ — očistné obřady; daśa — deset; ete — tĕchto; guṇa — kvalit přírody; hetavaḥ — příčiny.

Translation

Překlad

According to the quality of religious scriptures, water, one’s association with one’s children or with people in general, the particular place, the time, activities, birth, meditation, chanting of mantras, and purificatory rituals, the modes of nature become differently prominent.

To, která kvalita přírody bude převládat, závisí na kvalitách náboženských písem, vody, sdružování se s vlastními dĕtmi nebo s ostatními lidmi, daného místa, času, činností, zrození, meditace, pronášení manter a provádĕní očistných obřadů.

Purport

Význam

The ten items mentioned above possess superior and inferior qualities and are thus identified as being in goodness, passion or ignorance. One can increase the mode of goodness by selecting religious scriptures in goodness, pure water, friendship with other persons in goodness, and so on. One should scrupulously avoid any of these ten items that may be polluted by an inferior mode of nature.

Každá z deseti uvedených položek má lepší a horší vlastnosti a podle toho je přidružena ke kvalitĕ dobra, vášnĕ či nevĕdomosti. Kvalitu dobra je možné rozvíjet výbĕrem náboženských písem spojených s dobrem, čistou vodou, přátelstvím s dalšími osoba, které žijí v dobru, a tak dále. Mĕli bychom se z tohoto seznamu pečlivĕ vyhýbat čemukoliv z tĕchto deseti položek, co by mohlo být znečištĕné nižší kvalitou přírody.