Skip to main content

Text 9

Sloka 9

Devanagari

Dévanágarí

यं न योगेन साङ्ख्येन दानव्रततपोऽध्वरै: ।
व्याख्यास्वाध्यायसन्न्यासै: प्राप्नुयाद् यत्नवानपि ॥ ९ ॥

Text

Verš

yaṁ na yogena sāṅkhyena
dāna-vrata-tapo-’dhvaraiḥ
vyākhyā-svādhyāya-sannyāsaiḥ
prāpnuyād yatnavān api
yaṁ na yogena sāṅkhyena
dāna-vrata-tapo-’dhvaraiḥ
vyākhyā-svādhyāya-sannyāsaiḥ
prāpnuyād yatnavān api

Synonyms

Synonyma

yam — whom; na — not; yogena — by the mystic yoga systems; sāṅkhyena — by philosophical speculation; dāna — by charity; vrata — vows; tapaḥ — austerities; adhvaraiḥ — or Vedic ritualistic sacrifices; vyākhyā — by explaining Vedic knowledge to others; svādhyāya — personal study of the Veda; sannyāsaiḥ — or by taking the renounced order of life; prāpnuyāt — can one obtain; yatna-vān — with great endeavor; api — even.

yam — jehož; na — ne; yogena — pomocí mystických yogových systémů; sāṅkhyena — filosofickou spekulací; dāna — rozdáváním milodarů; vrata — sliby; tapaḥ — askezí; adhvaraiḥ — nebo védskými obřadními obĕťmi; vyākhyā — vysvĕtlováním védského poznání druhým; svādhyāya — vlastním studiem Véd; sannyāsaiḥ — nebo přijetím stavu odříkání; prāpnuyāt — lze dosáhnout; yatna-vān — s velkým úsilím; api — ani.

Translation

Překlad

Even though one engages with great endeavor in the mystic yoga system, philosophical speculation, charity, vows, penances, ritualistic sacrifices, teaching of Vedic mantras to others, personal study of the Vedas, or the renounced order of life, still one cannot achieve Me.

Ani když se nĕkdo s velkým úsilím vĕnuje praktikování mystické yogy, filosofické spekulaci, rozdávání milodarů, dodržování slibů, askezi, konání obřadních obĕtí, vyučování druhých védským mantrám, osobnímu studiu Véd nebo životu ve stavu odříkání, přesto ke Mnĕ nemůže dospĕt.

Purport

Význam

Lord Kṛṣṇa here explains that it is very difficult to achieve His personal association, even for one who seriously endeavors to reach the Absolute Truth. The inhabitants of Vṛndāvana, such as the gopīs and cows, were always living with Lord Kṛṣṇa, and thus their association is called sat-saṅga. Anyone who is favorably living with the Supreme Personality of Godhead becomes sat, or eternal, and thus the association of such a person can immediately award others pure devotional service to the Lord. There is an austerity called cāndrāyaṇa, a fast in which one’s intake of food is diminished by one mouthful each day as the moon wanes and increased in the same way as the moon waxes. Similarly, there are painstaking ritualistic sacrifices and grueling studies of the Sanskrit Vedic mantras, which one may also teach to others. All these tedious activities cannot award the highest perfection of life unless one gets the causeless mercy of the pure devotees of the Lord. As stated in the First Canto of Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.8):

Pán Kṛṣṇa zde vysvĕtluje, že získat Jeho osobní společnost je velmi tĕžké i pro toho, kdo vyvíjí vážné úsilí dosáhnout Absolutní Pravdy. Obyvatelé Vṛndāvanu, jako například gopī a krávy, žili neustále s Pánem Kṛṣṇou, a proto se jejich společnost nazývá sat-saṅga. Každý, kdo žije v pozitivním vztahu s Nejvyšší Osobností Božství, se stává sat neboli vĕčným, a společnost této osoby může druhé okamžitĕ obdařit čistou oddanou službou Pánu. Jeden druh askeze se nazývá cāndrāyaṇa, kdy se s ubývajícím mĕsícem omezuje jídlo o jedno sousto dennĕ a stejným způsobem se přidává, když mĕsíc dorůstá. Existují také náročné obřadní obĕti a namáhavé studium sanskrtských védských manter, kterým lze také učit ostatní osoby. Všechny tyto únavné činnosti však nemohou zajistit nejvyšší dokonalost života, dokud osoba nezíská bezpříčinnou milost čistých oddaných Pána. První zpĕv Śrīmad-Bhāgavatamu (1.2.8) v této souvislosti uvádí:

dharmaḥ sv-anuṣṭhitaḥ puṁsāṁ
viṣvaksena-kathāsu yaḥ
notpādayed yadi ratiṁ
śrama eva hi kevalam
dharmaḥ sv-anuṣṭhitaḥ puṁsāṁ
viṣvaksena-kathāsu yaḥ
notpādayed yadi ratiṁ
śrama eva hi kevalam

“The occupational activities a man performs according to his own position are only so much useless labor if they do not provoke attraction for the message of the Personality of Godhead.”

„Činnosti, které človĕk vykonává v souladu se svým postavením, jsou jen zbytečnou prací, pokud v nĕm nevzbudí náklonnost k poselství Osobnosti Božství.“