Skip to main content

Text 15

Sloka 15

Devanagari

Dévanágarí

यस्यात्मा हिंस्यते हिंस्रैर्येन किञ्चिद् यद‍ृच्छया ।
अर्च्यते वा क्व‍‍चित्तत्र न व्यतिक्रियते बुध: ॥ १५ ॥

Text

Verš

yasyātmā hiṁsyate hiṁsrair
yena kiñcid yadṛcchayā
arcyate vā kvacit tatra
na vyatikriyate budhaḥ
yasyātmā hiṁsyate hiṁsrair
yena kiñcid yadṛcchayā
arcyate vā kvacit tatra
na vyatikriyate budhaḥ

Synonyms

Synonyma

yasya — of whom; ātmā — the body; hiṁsyate — is attacked; hiṁsraiḥ — by sinful people or violent animals; yena — by someone; kiñcit — somewhat; yadṛcchayā — somehow or other; arcyate — is worshiped; — or; kvacit — somewhere; tatra — therein; na — not; vyatikriyate — is transformed or affected; budhaḥ — one who is intelligent.

yasya — jehož; ātmā — tĕlo; hiṁsyate — je napadené; hiṁsraiḥ — hříšnými lidmi či dravými zvířaty; yena — nĕkým; kiñcit — nĕjak; yadṛcchayā — nĕjakým způsobem; arcyate — je uctívaný; — nebo; kvacit — nĕkde; tatra — tam; na — ne; vyatikriyate — je promĕnĕný či ovlivnĕný; budhaḥ — ten, kdo je inteligentní.

Translation

Překlad

Sometimes for no apparent reason one’s body is attacked by cruel people or violent animals. At other times and in other places, one will suddenly be offered great respect or worship. One who becomes neither angry when attacked nor satisfied when worshiped is actually intelligent.

Nĕkdy zdánlivĕ bezdůvodnĕ zaútočí na tĕlo krutí lidé či dravá zvířata. Jindy a jinde se osobĕ znenadání dostane velké úcty či uctívání. Ten, kdo se nehnĕvá, když je napaden, a neraduje se, když je uctíván, je skutečnĕ inteligentní.

Purport

Význam

If one does not become angry when attacked for no apparent reason, and if one does not become enlivened when glorified or worshiped, then one has passed the test of self-realization and is considered fixed in spiritual intelligence. Uddhava asked Lord Kṛṣṇa, kair vā jñāyeta lakṣaṇaiḥ: by what symptoms can a self-realized person be recognized? Just as Lord Kṛṣṇa enlightened Arjuna, He now explains the same subject matter to Uddhava. In this verse the Lord describes symptoms by which it is very easy to recognize a saintly person, for a normal person becomes furious when criticized or attacked and overwhelmed with joy when glorified by others. There is a similar statement by Yājñavalkya to the effect that one who is actually intelligent does not become angry though pricked with thorns and does not become satisfied at heart merely by being worshiped with auspicious paraphernalia such as sandalwood.

Človĕk, který se nerozhnĕvá, když na nĕj nĕkdo zaútočí, aniž by k tomu mĕl jasný důvod, a který nejásá, když ho druzí oslavují nebo uctívají, prošel úspĕšnĕ testem seberealizace a je považován za osobu s pevnou duchovní inteligencí. Uddhava se zeptal Pána Kṛṣṇy: kair vā jñāyeta lakṣaṇaiḥ – podle jakých příznaků lze poznat seberealizovanou osobu? Nyní Pán Kṛṣṇa toto téma objasňuje Uddhavovi, tak jako předtím poučil Arjunu. V tomto verši popisuje příznaky, podle kterých je velmi snadné poznat svĕtce, protože obyčejný človĕk reaguje na kritiku či útok tím, že se rozzlobí, a když ho druzí oslavují, podléhá radosti. Yājñavalkya podobnĕ prohlásil, že ten, kdo je skutečnĕ inteligentní, se nerozhnĕvá, ani když ho bodají trny, a neraduje se v srdci jen kvůli tomu, že ho nĕkdo uctívá příznivými vĕcmi, jako je santálová pasta.