Skip to main content

Text 16

Sloka 16

Devanagari

Dévanágarí

एवं प्रलब्धा मुनयस्तानूचु: कुपिता नृप ।
जनयिष्यति वो मन्दा मुषलं कुलनाशनम् ॥ १६ ॥

Text

Verš

evaṁ pralabdhā munayas
tān ūcuḥ kupitā nṛpa
janayiṣyati vo mandā
muṣalaṁ kula-nāśanam
evaṁ pralabdhā munayas
tān ūcuḥ kupitā nṛpa
janayiṣyati vo mandā
muṣalaṁ kula-nāśanam

Synonyms

Synonyma

evam — thus; pralabdhāḥ — tricked; munayaḥ — the sages; tān — to those boys; ūcuḥ — they spoke; kupitāḥ — angered; nṛpa — O King Parīkṣit; janayiṣyati — she will give birth; vaḥ — for you; mandāḥ — O fools; muṣalam — to a club; kula-nāśanam — which will destroy the dynasty.

evam — takto; pralabdhāḥ — podvedení; munyayaḥ — mudrci; tān — tĕmto chlapcům; ūcuḥ — řekli; kupitāḥ — rozhnĕvaní; nṛpa — ó králi Parīkṣite; janayiṣyati — porodí; vaḥ — pro vás; mandāḥ — vy hlupáci; muṣalam — kyj; kula-nāśanam — který zničí dynastii.

Translation

Překlad

Thus ridiculed by deceit, the sages became angry, O King, and told the boys, “Fools! She will bear you an iron club that will destroy your entire dynasty.”

Mudrci, zesmĕšnĕní tímto podvodem, se rozzlobili, ó králi, a řekli chlapcům: „Vy hlupáci! Porodí vám železný kyj, který zničí celou vaši dynastii.“

Purport

Význam

The four defects of the conditioned soul, namely the tendency to commit mistakes (bhrama), illusion (pramāda), imperfect senses (karaṇāpāṭava) and the tendency to cheat (vipralipsā), are not found in pure devotees of the Lord. Lord Kṛṣṇa, however, arranged for the young members of His own family, the Yadu dynasty, to exhibit the dangerous lower propensities of mankind. Thus the Yādava boys imitated the activities of the followers of a pseudodevotional cult.

U čistých oddaných Pána se nevyskytují čtyři nedostatky podmínĕných duší: sklon chybovat (bhrama), vliv iluze (pramāda), nedokonalé smysly (karaṇāpāṭava) a sklon podvádĕt (vipralipsā). Pán Kṛṣṇa však zařídil, aby mladí členové Jeho rodu, yaduovské dynastie, projevili nebezpečné nízké lidské sklony. Yaduovští chlapci tak jednali stejnĕ jako stoupenci kultu pseudooddanosti.

Just before His disappearance, Kṛṣṇa desired that the sages become angry at the young members of the Yadu dynasty, in order to teach that Vaiṣṇavas cannot be thought of as foolish, ignorant or mundane and to reduce the false pride of His own family members. Sometimes misguided persons assume the roles of pseudodevotees and blaspheme the actual process of pure devotional service and the pure devotees who are surrendered to preaching the mission of the Lord. Such foolish pseudodevotees think that their hatred or envy of the actual preaching mission of the Lord constitutes bhakti, but in fact it constitutes the cause of all trouble both for them and for the unfortunate people who follow them. The preachers of pure devotional service expose the pernicious attempts of pseudodevotees, and similarly the sages headed by Nārada, who were all exalted devotees of the Lord, addressed the young boys of the Yadu dynasty as bewildered fools and told them, “Within this false womb or false dress of a sādhu, a club will take birth that will be the source of your dynasty’s destruction.”

Kṛṣṇa si před svým odchodem přál, aby se mudrci rozzlobili na mladé příslušníky yaduovské dynastie. Chtĕl tím dát poučení, aby si o vaiṣṇavech nikdo nemyslel, že jsou hloupí, nevĕdomí nebo že jsou to svĕtské osoby, a chtĕl omezit pýchu členů své vlastní rodiny. Poblouznĕní lidé nĕkdy přijmou role pseudooddaných a pomlouvají skutečný proces čisté oddané služby a čisté oddané, kteří jsou odevzdaní kázání Pánova poselství. Tito hloupí pseudooddaní si myslí, že jejich zášť či závist vůči pravé kazatelské misi Pána představuje bhakti, ale ve skutečnosti je příčinou všech potíží jak jich samotných, tak i nešťastníků, kteří je následují. Kazatelé čisté oddané služby odhalují zhoubné snahy pseudooddaných, a podobnĕ mudrci v čele s Nāradou, všichni vznešení oddaní Pána, oslovili mladé chlapce yaduovské dynastie jako pomatené hlupáky a řekli jim: „Z tohoto falešného lůna či falešného odĕvu sādhua se zrodí kyj, který způsobí zničení vašeho rodu.“

Especially in India, but now also in the Western countries, there is a class of polluted sense enjoyers who also call themselves Gauḍīya Vaiṣṇavas and pretend to exhibit the highest state of prema-bhakti. They declare that they are on the highest stage of devotion and therefore concerned only with the most intimate affairs of mādhurya-līlā, as exhibited in Vṛndāvana. Sometimes they even dress as gopīs, making a false show of entering into the pastimes of Kṛṣṇa without actually following the standard regulations. In the name of prema-bhakti, they sometimes commit grievous offenses against the pure devotees of Kṛṣṇa. By this incident concerning the iron club from the so-called womb of Sāmba, Lord Kṛṣṇa Himself taught the dangerous results of such pseudodevotion.

Zvláštĕ v Indii, ale nyní i v západních zemích se vyskytuje třída znečištĕných požitkářů, kteří se také prohlašují za gauḍīya-vaiṣṇavy, a předstírají nejvyšší stav prema-bhakti. Prohlašují, že dospĕli do nejvyššího stádia oddanosti, a proto se zajímají jen o nejdůvĕrnĕjší záležitosti mādhurya-līly, jak se projevuje ve Vṛndāvanu. Nĕkdy se dokonce i oblékají jako gopī a předstírají, že vstupují do Kṛṣṇových zábav, aniž by následovali standardní zásady. Ve jménu prema-bhakti se nĕkdy dopouštĕjí vážných přestupků proti čistým oddaným Kṛṣṇy. Touto událostí, kdy z takzvaného lůna Sāmby přišel na svĕt železný kyj, Pán Kṛṣṇa osobnĕ učil, jak nebezpečné jsou výsledky takové pseudooddanosti.