Skip to main content

Text 21

Sloka 21

Devanagari

Dévanágarí

प्रियरावपदानि भाषसे मृत-
सञ्जीविकयानया गिरा ।
करवाणि किमद्य ते प्रियं
वद मे वल्गितकण्ठ कोकिल ॥ २१ ॥

Text

Verš

priya-rāva-padāni bhāṣase
mṛta-sañjīvikayānayā girā
karavāṇi kim adya te priyaṁ
vada me valgita-kaṇṭha kokila
priya-rāva-padāni bhāṣase
mṛta-sañjīvikayānayā girā
karavāṇi kim adya te priyaṁ
vada me valgita-kaṇṭha kokila

Synonyms

Synonyma

priya — dear; rāva — of him whose sounds; padāni — the vibrations; bhāṣase — you are uttering; mṛta — the dead; sañjīvikayā — which brings back to life; anayā — in this; girā — voice; karavāṇi — I should do; kim — what; adya — today; te — for you; priyam — pleasing; vada — please tell; me — me; valgita — sweetened (by these sounds); kaṇṭha — O you whose throat; kokila — O cuckoo.

priya — drahý; rāva — jehož hlasy; padāni — vibrace; bhāṣase — vydáváš; mṛta — mrtvé; sañjīvikayā — které křísí; anayā — tímto; girā — hlasem; karavāṇi — mĕla bych udĕlat; kim — co; adya — dnes; te — pro tebe; priyam — příjemného; vada — prosím řekni; me — mi; valgita — oslazené (tĕmito zvuky); kaṇṭha — ó ty, jejíž hrdlo; kokila — ó kukačko.

Translation

Překlad

O sweet-throated cuckoo, in a voice that could revive the dead you are vibrating the same sounds we once heard from our beloved, the most pleasing of speakers. Please tell me what I can do today to please you.

Ó kukačko se sladkým hrdlem, hlasem, který by dokázal křísit mrtvé, vydáváš stejné zvuky, které jsme kdysi slyšely od našeho milovaného, nejpříjemnĕjšího z řečníků. Prosím, řekni mi, jak tĕ mohu dnes potĕšit.

Purport

Význam

As Śrīla Viśvanātha Cakravartī explains, though the song of a cuckoo is very pleasant, Lord Kṛṣṇa’s wives perceive it as painful because it reminds them of their beloved Kṛṣṇa and exacerbates their pain of separation.

Jak vysvĕtluje Śrīla Viśvanātha Cakravartī, třebaže píseň kukačky je velmi příjemná, manželky Pána Kṛṣṇy ji vnímají jako bolestnou, protože jim připomíná jejich milovaného Kṛṣṇu a jitří jejich bolest z odloučení.