Skip to main content

Texts 48-49

Sloka 48-49

Devanagari

Dévanágarí

तत्राश्वा: शैब्यसुग्रीवमेघपुष्पबलाहका: ।
तमसि भ्रष्टगतयो बभूवुर्भरतर्षभ ॥ ४८ ॥
तान् द‍ृष्ट्वा भगवान् कृष्णो महायोगेश्वरेश्वर: ।
सहस्रादित्यसङ्काशं स्वचक्रं प्राहिणोत् पुर: ॥ ४९ ॥

Text

Verš

tatrāśvāḥ śaibya-sugrīva-
meghapuṣpa-balāhakāḥ
tamasi bhraṣṭa-gatayo
babhūvur bharatarṣabha
tatrāśvāḥ śaibya-sugrīva-
meghapuṣpa-balāhakāḥ
tamasi bhraṣṭa-gatayo
babhūvur bharatarṣabha
tān dṛṣṭvā bhagavān kṛṣṇo
mahā-yogeśvareśvaraḥ
sahasrāditya-saṅkāśaṁ
sva-cakraṁ prāhiṇot puraḥ
tān dṛṣṭvā bhagavān kṛṣṇo
mahā-yogeśvareśvaraḥ
sahasrāditya-saṅkāśaṁ
sva-cakraṁ prāhiṇot puraḥ

Synonyms

Synonyma

tatra — at that place; aśvāḥ — the horses; śaibya-sugrīva-meghapuṣpa-balāhakāḥ — named Śaibya, Sugrīva, Meghapuṣpa and Balāhaka; tamasi — in the darkness; bhraṣṭa — having lost; gatayaḥ — their way; babhūvuḥ — became; bharata-ṛṣabha — O best of the Bhāratas; tān — them; dṛṣṭvā — seeing; bhagavān — the Personality of Godhead; kṛṣṇaḥ — Kṛṣṇa; mahā — supreme; yoga-īśvara — of masters of yoga; īśvaraḥ — the master; sahasra — a thousand; āditya — suns; saṅkāśam — comparable to; sva — His personal; cakram — disc weapon; prāhiṇot — sent; puraḥ — in front.

tatra — tam; aśvāḥ — konĕ; śaibya-sugrīva-meghapuṣpa-balāhakāḥ — jménem Śaibya, Sugrīva, Meghapuṣpa a Balāhaka; tamasi — v temnotĕ; bhraṣṭa — poté, co ztratili; gatayaḥ — cestu; babhūvuḥ — stali se; bharata-ṛṣabha — ó nejlepší Bhāratů; tān — je; dṛṣṭvā — když vidĕl; bhagavān — Osobnost Božství; kṛṣṇaḥ — Kṛṣṇa; mahā — svrchovaných; yoga-īśvara — mistrů yogy; īśvaraḥ — mistr; sahasra — tisíci; āditya — slunci; saṅkāśam — srovnatelnou s; sva — svou osobní; cakram — zbraň v podobĕ disku; prāhiṇot — poslal; puraḥ — napřed.

Translation

Překlad

In that darkness the chariot’s horses — Śaibya, Sugrīva, Meghapuṣpa and Balāhaka — lost their way. Seeing them in this condition, O best of the Bhāratas, Lord Kṛṣṇa, the supreme master of all masters of yoga, sent His Sudarśana disc before the chariot. That disc shone like thousands of suns.

V té temnotĕ konĕ – Śaibya, Sugrīva, Meghapuṣpa a Balāhaka – ztratili cestu. Když je Pán Kṛṣṇa, svrchovaný mistr všech mistrů yogy, vidĕl v této situaci, ó nejlepší z Bhāratů, poslal svůj disk Sudarśanu před kočár. Disk zářil jako tisíce sluncí.

Purport

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī gives the following insight into this verse. Lord Kṛṣṇa’s horses had descended from Vaikuṇṭha to participate in His earthly pastimes. Since the Lord Himself was pretending to be a finite human being, His steeds now acted confused to enhance the drama of the situation for all who would one day hear this pastime.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī podává následující vhled do tohoto verše. Konĕ Pána Kṛṣṇy sestoupili z Vaikuṇṭhy, aby se podíleli na Jeho pozemských zábavách. Jelikož sám Pán předstíral, že je smrtelná lidská bytost, Jeho konĕ nyní jednali zmatenĕ, aby zvýšili dramatičnost situace pro všechny, kdo jednou tuto zábavu uslyší.