Skip to main content

Texts 27-29

Sloka 27-29

Devanagari

Dévanágarí

श्रान्तानप्यथ तान् दूराज्जनक: स्वगृहागतान् ।
आनीतेष्वासनाग्र्‍येषु सुखासीनान् महामना: ॥ २७ ॥
प्रवृद्धभक्त्या उद्धर्षहृदयास्राविलेक्षण: ।
नत्वा तदङ्‍‍घ्रीन् प्रक्षाल्य तदपो लोकपावनी: ॥ २८ ॥
सकुटुम्बो वहन् मूर्ध्ना पूजयां चक्र ईश्वरान् ।
गन्धमाल्याम्बराकल्पधूपदीपार्घ्यगोवृषै: ॥ २९ ॥

Text

Verš

śrāntān apy atha tān dūrāj
janakaḥ sva-gṛhāgatān
ānīteṣv āsanāgryeṣu
sukhāsīnān mahā-manāḥ
śrāntān apy atha tān dūrāj
janakaḥ sva-gṛhāgatān
ānīteṣv āsanāgryeṣu
sukhāsīnān mahā-manāḥ
pravṛddha-bhaktyā uddharṣa-
hṛdayāsrāvilekṣaṇaḥ
natvā tad-aṅghrīn prakṣālya
tad-apo loka-pāvanīḥ
pravṛddha-bhaktyā uddharṣa-
hṛdayāsrāvilekṣaṇaḥ
natvā tad-aṅghrīn prakṣālya
tad-apo loka-pāvanīḥ
sa-kuṭumbo vahan mūrdhnā
pūjayāṁ cakra īśvarān
gandha-mālyāmbarākalpa-
dhūpa-dīpārghya-go-vṛṣaiḥ
sa-kuṭumbo vahan mūrdhnā
pūjayāṁ cakra īśvarān
gandha-mālyāmbarākalpa-
dhūpa-dīpārghya-go-vṛṣaiḥ

Synonyms

Synonyma

śrāntān — fatigued; api — indeed; atha — then; tān — them; dūrāt — from a distance; janakaḥ — King Bahulāśva, a descendant of Janaka; sva — to his; gṛha — home; āgatān — come; ānīteṣu — which were brought out; āsana — on seats; agryeṣu — excellent; sukha — comfortably; āsīnān — seated; mahā-manāḥ — very intelligent; pravṛddha — intense; bhaktyā — with devotion; ut-dharṣa — overjoyed; hṛdaya — whose heart; asra — with tears; āvila — clouded; īkṣaṇaḥ — whose eyes; natvā — bowing down; tat — their; aṅghrīn — feet; prakṣālya — washing; tat — from that; apaḥ — the water; loka — the whole world; pāvanīḥ — able to purify; sa — together with; kuṭumbaḥ — his family; vahan — carrying; mūrdhnā — on his head; pūjayām cakre — he worshiped; īśvarān — the lords; gandha — with fragrant (sandalwood) paste; mālya — flower garlands; ambara — clothing; ākalpa — jewelry; dhūpa — incense; dīpa — lamps; arghyaarghya water; go — cows; vṛṣaiḥ — and bulls.

śrāntān — unavené; api — jistĕ; atha — tehdy; tān — je; dūrāt — zdaleka; janakaḥ — král Bahulāśva, potomek Janaky; sva — do jeho; gṛha — domu; āgatān — přišlé; ānīteṣu — jež byla vynesena; āsana — na sedadla; agryeṣu — prvotřídní; sukha — pohodlnĕ; āsīnān — usazené; mahā-manāḥ — velmi inteligentní; pravṛddha — silnou; bhaktyā — s oddaností; ut-dharṣa — přeradostné; hṛdaya — jehož srdce; asra — slzami; āvila — zastřené; īkṣaṇaḥ — jehož oči; natvā — poté, co se poklonil; tat — jejich; aṅghrīn — nohy; prakṣālya — poté, co omyl; tat — z toho; apaḥ — vodu; loka — celý svĕt; pāvanīḥ — schopnou očistit; sa — spolu se; kuṭumbaḥ — svou rodinou; vahan — nesoucí; mūrdhnā — na hlavĕ; pūjayām cakre — uctíval; īśvarān — pány; gandha — vonnou (santálovou) pastou; mālya — kvĕtinovými girlandami; ambara — odĕvy; ākalpa — šperky; dhūpa — vonnými tyčinkami; dīpa — lampičkami; arghya — vodou arghya; go — kravami; vṛṣaiḥ — a býky.

Translation

Překlad

When King Bahulāśva, a descendant of Janaka, saw Lord Kṛṣṇa approaching his house from a distance with the sages, who were somewhat fatigued from the journey, he immediately arranged to have seats of honor brought out for them. After they were all comfortably seated, the wise King, his heart overflowing with joy and his eyes clouded by tears, bowed down to them and washed their feet with intense devotion. Taking the wash water, which could purify the entire world, he sprinkled it on his head and the heads of his family members. Then he worshiped all those great lords by offering them fragrant sandalwood paste, flower garlands, fine clothing and ornaments, incense, lamps, arghya and cows and bulls.

Když král Bahulāśva, potomek Janaky, vidĕl, jak se k jeho domu zdálky blíží Pán Kṛṣṇa s mudrci, kteří byli z cesty ponĕkud unavení, okamžitĕ pro nĕ nechal vynést čestná sedadla. Poté, co se všichni pohodlnĕ usadili, moudrý král, jehož srdce překypovalo radostí a jenž mĕl oči zastřené slzami, se jim poklonil a s hlubokou oddaností jim omyl nohy. Použitou vodu, která byla schopná očistit celý svĕt, pak vzal a pokropil si s ní hlavu i hlavy členů své rodiny. Potom všechny ty velké pány uctíval tak, že jim nabídl vonnou santálovou pastu, kvĕtinové girlandy, krásné odĕvy a ozdoby, vonné tyčinky, lampičky, vodu arghya a krávy a býky.

Purport

Význam

Śrīla Prabhupāda comments: “Bahulāśva, the King of Videha, was very intelligent and was a perfect gentleman. He was astonished that so many great sages, along with the Supreme Personality of Godhead, were personally present in his home. He knew perfectly well that conditioned souls engaged in worldly affairs cannot be one-hundred-percent pure whereas the Supreme Personality of Godhead and His pure devotees are always transcendental to worldly contamination. Therefore, when he found that the Supreme Personality of Godhead, Krsna, and all the great sages were at his home, he was astonished, and he began to thank Lord Krsna for His causeless mercy.”

Śrīla Prabhupāda komentuje: „Bahulāśva, král Videhy, byl velice inteligentní a dokonale ovládal zdvořilé chování. Byl překvapený, že v jeho domĕ je osobnĕ přítomno mnoho mudrců společnĕ s Nejvyšší Osobností Božství. Dobře vĕdĕl, že podmínĕné duše, které se zabývají svĕtskými vĕcmi, nemohou být stoprocentnĕ čisté, zatímco Nejvyšší Pán a Jeho čistí oddaní jsou vždy transcendentální vůči svĕtskému znečištĕní. Proto žasl, když vidĕl, že Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, a všichni velcí mudrci navštívili jeho dům, a dĕkoval Pánu Kṛṣṇovi za Jeho bezpříčinnou milost.“

The word īśvara in this verse refers not only to the Supreme Lord but also to the exalted sages in His company; this is confirmed by Ācāryas Śrīdhara Svāmī and Viśvanātha Cakravartī.

Slovo īśvara se v tomto verši vztahuje nejen na Nejvyššího Pána, ale i na vznešené mudrce v Jeho společnosti; to potvrzují ācāryové Śrīdhara Svāmī a Viśvanātha Cakravartī.