Skip to main content

Text 54

Sloka 54

Devanagari

Dévanágarí

अपाययत् स्तनं प्रीता सुतस्पर्शपरिस्‍नुतम् ।
मोहिता मायया विष्णोर्यया सृष्टि: प्रवर्तते ॥ ५४ ॥

Text

Verš

apāyayat stanaṁ prītā
suta-sparśa-parisnutam
mohitā māyayā viṣṇor
yayā sṛṣṭiḥ pravartate
apāyayat stanaṁ prītā
suta-sparśa-parisnutam
mohitā māyayā viṣṇor
yayā sṛṣṭiḥ pravartate

Synonyms

Synonyma

apāyayat — she let them drink; stanam — from her breast; prītā — lovingly; suta — of her sons; sparśa — because of the touch; parisnutam — drenched; mohitā — bewildered; māyayā — by the illusory energy; viṣṇoḥ — of Lord Viṣṇu; yayā — by which; sṛṣṭiḥ — creation; pravartate — comes into being.

apāyayat — nechala je napít se; stanam — ze svých ňader; prītā — láskyplnĕ; suta — jejích synů; sparśa — díky doteku; parisnutam — zvlhlých; mohitā — zmatená; māyayā — klamnou energií; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; yayā — jejímž působením; sṛṣṭiḥ — stvoření; pravartate — vzniká.

Translation

Překlad

Lovingly she let her sons drink from her breast, which became wet with milk just by their touch. She was entranced by the same illusory energy of Lord Viṣṇu that initiates the creation of the universe.

Láskyplnĕ dovolila svým synům napít se z jejích ňader, jež zvlhla mlékem po pouhém doteku. Upadla do transu působením stejné klamné energie Pána Viṣṇua, která uvádí do chodu stvoření vesmíru.

Purport

Význam

In the opinion of Śrīla Jīva Gosvāmī, the word sṛṣṭi can here also refer to the creative process by which Lord Viṣṇu’s Yoga-māyā arranges the settings and situations of His pastimes. There is indeed no question of Mother Devakī being affected by the material aspect of Māyā.

Podle mínĕní Śrīly Jīvy Gosvāmīho se zde slovo sṛṣṭi může také vztahovat na tvůrčí proces, kterým Pánova Yogamāyā chystá podmínky pro Jeho zábavy. Rozhodnĕ nepřipadá v úvahu, že by matku Devakī mohl ovlivňovat hmotný aspekt Māyi.