Skip to main content

Text 52

Sloka 52

Devanagari

Dévanágarí

अथर्त्विग्भ्योऽददात् काले यथाम्नातं स दक्षिणा: ।
स्वलङ्कृतेभ्योऽलङ्कृत्य गोभूकन्या महाधना: ॥ ५२ ॥

Text

Verš

athartvigbhyo ’dadāt kāle
yathāmnātaṁ sa dakṣiṇāḥ
sv-alaṅkṛtebhyo ’laṅkṛtya
go-bhū-kanyā mahā-dhanāḥ
athartvigbhyo ’dadāt kāle
yathāmnātaṁ sa dakṣiṇāḥ
sv-alaṅkṛtebhyo ’laṅkṛtya
go-bhū-kanyā mahā-dhanāḥ

Synonyms

Synonyma

atha — then; ṛtvigbhyaḥ — to the priests; adadāt — gave; kāle — at the appropriate time; yathā-āmnātam — as stipulated in the scriptures; saḥ — he; dakṣiṇāḥ — gifts of thanks; su-alaṅkṛtebhyaḥ — who were richly adorned; alaṅkṛtya — decorating them even more elaborately; go — cows; bhū — land; kanyāḥ — and marriageable girls; mahā — greatly; dhanāḥ — valuable.

atha — potom; ṛtvigbhyaḥ — knĕžím; adadāt — dal; kāle — v příhodnou dobu; yathā-āmnātam — jak je určeno v písmech; saḥ — on; dakṣiṇāḥ — dary jako projev díků; su-alaṅkṛtebhyaḥ — kteří byli bohatĕ ozdobení; alaṅkṛtya — poté, co je ozdobil ještĕ důkladnĕji; go — krávy; bhū — půdu; kanyāḥ — a dívky na vdávání; mahā — velmi; dhanāḥ — cenné.

Translation

Překlad

Then, at the appropriate time and according to scripture, Vasudeva remunerated the priests by decorating them with precious ornaments, though they were already richly adorned, and offering them valuable gifts of cows, land and marriageable girls.

Potom, v příhodnou dobu a podle pokynů písem, Vasudeva odmĕnil knĕží tak, že je ozdobil drahými šperky, přestože byli již předtím bohatĕ ozdobení, a vĕnoval jim cenné dary v podobĕ krav, půdy a dívek na vdávání.