Skip to main content

Text 17

Sloka 17

Devanagari

Dévanágarí

पृथा भ्रातॄन् स्वसृर्वीक्ष्य तत्पुत्रान् पितरावपि ।
भ्रातॄपत्नीर्मुकुन्दं च जहौ सङ्कथया शुच: ॥ १७ ॥

Text

Verš

pṛthā bhrātṝn svasṝr vīkṣya
tat-putrān pitarāv api
bhrātṛ-patnīr mukundaṁ ca
jahau saṅkathayā śucaḥ
pṛthā bhrātṝn svasṝr vīkṣya
tat-putrān pitarāv api
bhrātṛ-patnīr mukundaṁ ca
jahau saṅkathayā śucaḥ

Synonyms

Synonyma

pṛthā — Kuntī; bhrātṝn — her brothers; svasṝḥ — and sisters; vīkṣya — seeing; tat — their; putrān — children; pitarau — her parents; api — also; bhrātṛ — of her brothers; patnīḥ — the wives; mukundam — Lord Kṛṣṇa; ca — also; jahau — she gave up; saṅkathayā — while talking; śucaḥ — her sorrow.

pṛthā — Kuntī; bhrātṝn — své bratry; svasṝḥ — a sestry; vīkṣya — když vidĕla; tat — jejich; putrān — dĕti; pitarau — své rodiče; api — také; bhrātṛ — svých bratrů; patnīḥ — manželky; mukundam — Pána Kṛṣṇu; ca — také; jahau — zbavila se; saṅkathayā — když rozmlouvala; śucaḥ — svého žalu.

Translation

Překlad

Queen Kuntī met with her brothers and sisters and their children, and also with her parents, her brothers’ wives and Lord Mukunda. While talking with them she forgot her sorrow.

Královna Kuntī potkala své bratry, sestry a jejich dĕti a také své rodiče, manželky svých bratrů a Pána Mukundu. Zatímco s nimi rozmlouvala, zapomnĕla na svůj žal.

Purport

Význam

Even the constant anxiety of a pure devotee, apparently just the opposite of the impersonalists’ śānti, can be an exalted manifestation of love of God, as exemplified by Śrīmatī Kuntīdevī, the aunt of Lord Kṛṣṇa and mother of the Pāṇḍavas.

Dokonce i neustálá úzkost čistého oddaného, zdánlivĕ pravý opak klidu (śānti) impersonalistů, může být vznešeným projevem lásky k Bohu, jak vidíme na příkladu Śrīmatī Kuntīdevī, která byla tetou Pána Kṛṣṇy a matkou Pāṇḍuovců.