Skip to main content

Text 43

Sloka 43

Devanagari

Dévanágarí

इत्थंविधान्यनेकानि वसतां गुरुवेश्मनि ।
गुरोरनुग्रहेणैव पुमान् पूर्ण: प्रशान्तये ॥ ४३ ॥

Text

Verš

itthaṁ-vidhāny anekāni
vasatāṁ guru-veśmani
guror anugraheṇaiva
pumān pūrṇaḥ praśāntaye
itthaṁ-vidhāny anekāni
vasatāṁ guru-veśmani
guror anugraheṇaiva
pumān pūrṇaḥ praśāntaye

Synonyms

Synonyma

ittham-vidhāni — like this; anekāni — many things; vasatām — by us who were living; guru — of our spiritual master; veśmani — in the home; guroḥ — of the spiritual master; anugraheṇa — by the mercy; eva — simply; pumān — a person; pūrṇaḥ — fulfilled; praśāntaye — for attaining total peace.

ittham-vidhāni — takto; anekāni — mnoho zážitků; vasatām — nás, kteří jsme žili; guru — našeho duchovního učitele; veśmani — v domĕ; guroḥ — duchovního učitele; anugraheṇa — milostí; eva — jen; pumān — človĕk; pūrṇaḥ — naplnĕný; praśāntaye — pro dosažení naprostého klidu.

Translation

Překlad

[Lord Kṛṣṇa continued:] We had many similar experiences while living in our spiritual master’s home. Simply by the grace of the spiritual master a person can fulfill life’s purpose and attain eternal peace.

(Pán Kṛṣṇa pokračoval:) Když jsme žili v domĕ našeho duchovního učitele, mĕli jsme mnoho takových zážitků. Pouze milostí duchovního mistra může človĕk naplnit smysl života a dosáhnout vĕčného klidu.