Skip to main content

Texts 35-36

Sloka 35-36

Devanagari

Dévanágarí

अपि न: स्मर्यते ब्रह्मन् वृत्तं निवसतां गुरौ ।
गुरुदारैश्चोदितानामिन्धनानयने क्व‍‍चित् ॥ ३५ ॥
प्रविष्टानां महारण्यमपर्तौ सुमहद् द्विज ।
वातवर्षमभूत्तीव्रं निष्ठुरा: स्तनयित्नव: ॥ ३६ ॥

Text

Verš

api naḥ smaryate brahman
vṛttaṁ nivasatāṁ gurau
guru-dāraiś coditānām
indhanānayane kvacit
api naḥ smaryate brahman
vṛttaṁ nivasatāṁ gurau
guru-dāraiś coditānām
indhanānayane kvacit
praviṣṭānāṁ mahāraṇyam
apartau su-mahad dvija
vāta-varṣam abhūt tīvraṁ
niṣṭhurāḥ stanayitnavaḥ
praviṣṭānāṁ mahāraṇyam
apartau su-mahad dvija
vāta-varṣam abhūt tīvraṁ
niṣṭhurāḥ stanayitnavaḥ

Synonyms

Synonyma

api — whether; naḥ — of us; smaryate — are remembered; brahman — O brāhmaṇa; vṛttam — what we did; nivasatām — who were living; gurau — with our spiritual master; guru — of our guru; dāraiḥ — by the wife; coditānām — who were sent; indhana — firewood; anayane — for fetching; kvacit — once; praviṣṭānām — having entered; mahā-araṇyam — the large forest; apa-ṛtau — unseasonal; su-mahat — very great; dvija — O twice-born one; vāta — wind; varṣam — and rain; abhūt — arose; tīvram — fierce; niṣṭhurāḥ — harsh; stanayitnavaḥ — thundering.

api — zda; naḥ — nás; smaryate — jsou v pamĕti; brahman — ó brāhmaṇo; vṛttam — co jsme dĕlali; nivasatām — kteří jsme žili; gurau — s naším duchovním mistrem; guru — našeho gurua; dāraiḥ — manželkou; coditānām — kteří jsme byli posláni; indhana — dřevo na oheň; anayane — přinést; kvacit — jednou; praviṣṭānām — poté, co jsme vešli; mahā-araṇyam — do velkého lesa; apa-ṛtau — nepatřící do onoho ročního období; su-mahat — silný; dvija — ó dvojzrozený; vāta — vítr; varṣam — a déšť; abhūt — strhly se; tīvram — prudký; niṣṭhurāḥ — burácivé; stanayitnavaḥ — hřmĕní.

Translation

Překlad

O brāhmaṇa, do you remember what happened to us while we were living with our spiritual master? Once our guru’s wife sent us to fetch firewood, and after we entered the vast forest, O twice-born one, an unseasonal storm arose, with fierce wind and rain and harsh thunder.

Ó brāhmaṇo, pamatuješ, co se nám stalo, když jsme žili s naším duchovním mistrem? Jednou nás guruova žena poslala pro dříví na oheň a když jsme vešli do velkého lesa, ó dvojzrozený, strhla se neobvyklá bouře, při které vanul silný vítr, hustĕ pršelo a burácivĕ hřmĕlo.

Purport

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī explains that this storm arose during winter and was therefore unseasonal.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī vysvĕtluje, že tato bouře nastala v zimĕ, a byla tedy neobvyklá pro toto roční období.