Skip to main content

Texts 16-17

Sloka 16-17

Devanagari

Dévanágarí

त्रीणि गुल्मान्यतीयाय तिस्र: कक्षाश्च सद्विज: ।
विप्रोऽगम्यान्धकवृष्णीनां गृहेष्वच्युतधर्मिणाम् ॥ १६ ॥
गृहं द्वय‍ष्टसहस्राणां महिषीणां हरेर्द्विज: ।
विवेशैकतमं श्रीमद् ब्रह्मानन्दं गतो यथा ॥ १७ ॥

Text

Verš

trīṇi gulmāny atīyāya
tisraḥ kakṣāś ca sa-dvijaḥ
vipro ’gamyāndhaka-vṛṣṇīnāṁ
gṛheṣv acyuta-dharmiṇām
trīṇi gulmāny atīyāya
tisraḥ kakṣāś ca sa-dvijaḥ
vipro ’gamyāndhaka-vṛṣṇīnāṁ
gṛheṣv acyuta-dharmiṇām
gṛhaṁ dvy-aṣṭa-sahasrāṇāṁ
mahiṣīṇāṁ harer dvijaḥ
viveśaikatamaṁ śrīmad
brahmānandaṁ gato yathā
gṛhaṁ dvy-aṣṭa-sahasrāṇāṁ
mahiṣīṇāṁ harer dvijaḥ
viveśaikatamaṁ śrīmad
brahmānandaṁ gato yathā

Synonyms

Synonyma

trīṇi — three; gulmāni — contingents of guards; atīyāya — passing; tisraḥ — three; kakṣāḥ — gateways; ca — and; sa-dvijaḥ — accompanied by brāhmaṇas; vipraḥ — the learned brāhmaṇa; agamya — impassable; andhaka-vṛṣṇīnām — of the Andhakas and Vṛṣṇis; gṛheṣu — between the houses; acyuta — Lord Kṛṣṇa; dharmiṇām — who follow faithfully; gṛham — residence; dvi — two; aṣṭa — times eight; sahasrāṇām — thousands; mahiṣīṇām — of the queens; hareḥ — of Lord Kṛṣṇa; dvijaḥ — the brāhmaṇa; viveśa — entered; ekatamam — one of them; śrī-mat — opulent; brahma-ānandam — the bliss of impersonal liberation; gataḥ — attaining; yathā — as if.

trīṇi — tři; gulmāni — strážní jednotky; atīyāya — minul; tisraḥ — tři; kakṣāḥ — brány; ca — a; sa-dvijaḥ — doprovázený brāhmaṇy; vipraḥ — učený brāhmaṇa; agamya — kudy se nedá projít; andhaka-vṛṣṇīnām — Andhaků a Vṛṣṇiovců; gṛheṣu — mezi domy; acyuta — Pána Kṛṣṇu; dharmiṇām — kteří vĕrnĕ následují; gṛham — sídla; dvi — dva; aṣṭa — krát osm; sahasrāṇām — tisíců; mahiṣīṇām — královen; hareḥ — Pána Kṛṣṇy; dvijaḥbrāhmaṇa; viveśa — vešel; ekatamam — do jednoho z nich; śrī-mat — bohatého; brahma-ānandam — blaženosti neosobního osvobození; gataḥ — dosažení; yathā — jako.

Translation

Překlad

The learned brāhmaṇa, joined by some local brāhmaṇas, passed three guard stations and went through three gateways, and then he walked by the homes of Lord Kṛṣṇa’s faithful devotees, the Andhakas and Vṛṣṇis, which ordinarily no one could do. He then entered one of the opulent palaces belonging to Lord Hari’s sixteen thousand queens, and when he did so he felt as if he were attaining the bliss of liberation.

Učený brāhmaṇa, k nĕmuž se připojilo nĕkolik místních brāhmaṇů, minul tři stanovištĕ stráží, prošel třemi branami a potom kolem domů vĕrných oddaných Pána Kṛṣṇy, Andhaků a Vṛṣṇiovců, kudy obyčejnĕ nikdo nesmĕl jít. Pak vstoupil do jednoho z bohatých paláců, jež patřily šestnácti tisícům královen Pána Hariho, a vzápĕtí cítil, jako kdyby dosáhl blaženosti osvobození.

Purport

Význam

When the saintly brāhmaṇa entered the precincts of Lord Kṛṣṇa’s palaces and then actually entered one of the palaces, he completely forgot everything else, and thus his state of mind is compared to that of one who has just achieved the bliss of spiritual liberation. Śrīla Viśvanātha Cakravartī quotes from the Padma Purāṇa, Uttara-khaṇḍa, wherein we learn that the brāhmaṇa actually entered the palace of Rukmiṇī: sa tu rukmiṇy-antaḥ-pura-dvāri kṣaṇaṁ tūṣṇīṁ sthitaḥ. “He stood for a moment in silence at the doorway of Queen Rukmiṇī’s palace.”

Když oddaný brāhmaṇa vešel do areálu paláců Pána Kṛṣṇy a potom i vstoupil do jednoho z nich, úplnĕ zapomnĕl na všechno ostatní, a tak je stav jeho mysli přirovnán k rozpoložení toho, kdo právĕ dosáhl blaženosti duchovního osvobození. Śrīla Viśvanātha Cakravartī cituje z Padma Purāṇy, Uttara-khaṇḍy, kde se dozvídáme, že brāhmaṇa vstoupil do paláce Rukmiṇī: sa tu rukmiṇy-antaḥ-pura-dvāri kṣaṇaṁ tūṣṇīṁ sthitaḥ. „Chvíli tiše stál na prahu paláce královny Rukmiṇī.“