Skip to main content

Text 5

Sloka 5

Devanagari

Dévanágarí

त्वं मातुलेयो न: कृष्ण मित्रध्रुङ्‍मां जिघांससि ।
अतस्त्वां गदया मन्द हनिष्ये वज्रकल्पया ॥ ५ ॥

Text

Verš

tvaṁ mātuleyo naḥ kṛṣṇa
mitra-dhruṅ māṁ jighāṁsasi
atas tvāṁ gadayā manda
haniṣye vajra-kalpayā
tvaṁ mātuleyo naḥ kṛṣṇa
mitra-dhruṅ māṁ jighāṁsasi
atas tvāṁ gadayā manda
haniṣye vajra-kalpayā

Synonyms

Synonyma

tvam — You; mātuleyaḥ — maternal cousin; naḥ — our; kṛṣṇa — O Kṛṣṇa; mitra — to my friends; dhruk — who have committed violence; mām — me; jighāṁsasi — You wish to kill; ataḥ — therefore; tvām — You; gadayā — with my club; manda — O fool; haniṣye — I will kill; vajra-kalpayā — like a thunderbolt.

tvam — Ty; mātuleyaḥ — bratranec z matčiny strany; naḥ — náš; kṛṣṇa — ó Kṛṣṇo; mitra — vůči mým přátelům; dhruk — který se dopustil násilí; mām — mĕ; jighāṁsasi — chceš zabít; ataḥ — proto; tvām — Tebe; gadayā — svým kyjem; manda — ó pošetilče; haniṣye — zabiji; vajra-kalpayā — jako hromoklín.

Translation

Překlad

“You are our maternal cousin, Kṛṣṇa, but You committed violence against my friends, and now You want to kill me also. Therefore, fool, I will kill You with my thunderbolt club.

„Jsi náš bratranec z matčiny strany, Kṛṣṇo, ale dopustil ses násilí vůči mým přátelům a nyní chceš zabít i mĕ. Proto Tĕ zabiji svým hromoklínu podobným kyjem, pošetilče.

Purport

Význam

The ācāryas have given the following alternate grammatical division of the third line of this verse: atas tvāṁ gadayā amanda, in which case Dantavakra says, “My dear Lord Kṛṣṇa, You are amanda [not foolish], and therefore with Your powerful club You will now send me back home, back to Godhead.” This is the inner meaning of this verse.

Ācāryové podali toto alternativní gramatické rozdĕlení třetího řádku tohoto verše: atas tvāṁ gadayā amanda. V tomto případĕ Dantavakra říká: „Můj drahý Pane Kṛṣṇo, jsi amanda (nikoliv pošetilý), a proto mĕ svým mocným kyjem nyní pošleš zpátky domů, zpátky k Bohu.“ To je niterný význam tohoto verše.