Skip to main content

Text 27

Sloka 27

Devanagari

Dévanágarí

एतदर्थो हि लोकेऽस्मिन्नवतारो मया कृत: ।
वध्या मे धर्मध्वजिनस्ते हि पातकिनोऽधिका: ॥ २७ ॥

Text

Verš

etad-artho hi loke ’sminn
avatāro mayā kṛtaḥ
vadhyā me dharma-dhvajinas
te hi pātakino ’dhikāḥ
etad-artho hi loke ’sminn
avatāro mayā kṛtaḥ
vadhyā me dharma-dhvajinas
te hi pātakino ’dhikāḥ

Synonyms

Synonyma

etat — for this; arthaḥ — purpose; hi — indeed; loke — into the world; asmin — this; avatāraḥ — descent; mayā — by Me; kṛtaḥ — done; vadhyāḥ — to be killed; me — by Me; dharma-dhvajinaḥ — those who pose as religious; te — they; hi — indeed; pātakinaḥ — sinful; adhikāḥ — most.

etat — za tímto; arthaḥ — účelem; hi — vskutku; loke — do toho svĕta; asmin — toto; avatāraḥ — sestoupení; mayā — Mnou; kṛtaḥ — učinĕno; vadhyāḥ — být zabiti; me — Mnou; dharma-dhvajinaḥ — ti, kdo vystupují jako zbožní; te — ti; hi — vskutku; pātakinaḥ — hříšníci; adhikāḥ — nejvĕtší.

Translation

Překlad

The very purpose of My descent into this world is to kill such hypocrites who pretend to be religious. Indeed, they are the most sinful rascals.

Samotný účel Mého sestoupení do tohoto svĕta je zabít takové pokrytce, kteří předstírají zbožnost. To jsou vskutku ti nejhříšnĕjší darebáci.

Purport

Význam

Lord Balarāma was not prepared to overlook Romaharṣaṇa’s offense. The Lord had descended specifically to eliminate those who claim to be great religious leaders but do not even respect the Supreme Personality of Godhead.

Pán Balarāma nebyl připraven přehlédnout Romaharṣaṇův přestupek. Pán sestoupil zvláštĕ proto, aby odstranil ty, kdo se prohlašují za velké náboženské vůdce, ale Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, neprojevují ani úctu.