Skip to main content

Text 17

Sloka 17

Devanagari

Dévanágarí

श्रुत्वा युद्धोद्यमं राम: कुरूणां सह पाण्डवै: ।
तीर्थाभिषेकव्याजेन मध्यस्थ: प्रययौ किल ॥ १७ ॥

Text

Verš

śrutvā yuddhodyamaṁ rāmaḥ
kurūṇāṁ saha pāṇḍavaiḥ
tīrthābhiṣeka-vyājena
madhya-sthaḥ prayayau kila
śrutvā yuddhodyamaṁ rāmaḥ
kurūṇāṁ saha pāṇḍavaiḥ
tīrthābhiṣeka-vyājena
madhya-sthaḥ prayayau kila

Synonyms

Synonyma

śrutvā — hearing; yuddha — for battle; udyamam — the preparations; rāmaḥ — Lord Balarāma; kurūṇām — of the Kurus; saha — with; pāṇḍavaiḥ — the Pāṇḍavas; tīrtha — in holy places; abhiṣeka — of bathing; vyājena — on the pretext; madhya-sthaḥ — neutral; prayayau — He departed; kila — indeed.

śrutvā — slyšící; yuddha — do bitvy; udyamam — přípravy; rāmaḥ — Pán Balarāma; kurūṇām — Kuruovců; saha — s; pāṇḍavaiḥ — Pāṇḍuovci; tīrtha — na svatá místa; abhiṣeka — koupání; vyājena — pod záminkou; madhya-sthaḥ — neutrální; prayayau — odešel; kila — vskutku.

Translation

Překlad

Lord Balarāma then heard that the Kurus were preparing for war with the Pāṇḍavas. Being neutral, He departed on the pretext of going to bathe in holy places.

Pán Balarāma potom slyšel, že se Kuruovci připravují na válku s Pāṇḍuovci. Jelikož byl neutrální, odešel pod záminkou koupání se na svatých místech.

Purport

Význam

Both Duryodhana and Yudhiṣṭhira were dear to Lord Balarāma, and so to avoid an awkward situation He departed. Furthermore, after killing the demon Vidūratha, Lord Kṛṣṇa put aside His weapons, but Lord Balarāma still had to kill Romaharṣaṇa and Balvala to finish relieving the earth of her burden of demons.

Duryodhana i Yudhiṣṭhira byli Pánu Balarāmovi drazí, a tak odešel, aby se vyhnul nepříjemné situaci. Navíc po zabití démona Vidūrathy Pán Kṛṣṇa odložil své zbranĕ, ale Pán Balarāma ještĕ musel zabít Romaharṣaṇu a Balvalu, aby ukončil zbavování Zemĕ jejího břemene démonů.