Skip to main content

Text 37

Sloka 37

Devanagari

Dévanágarí

तस्मिन् निपतिते पापे सौभे च गदया हते ।
नेदुर्दुन्दुभयो राजन् दिवि देवगणेरिता: ।
सखीनामपचितिं कुर्वन्दन्तवक्रो रुषाभ्यगात् ॥ ३७ ॥

Text

Verš

tasmin nipatite pāpe
saubhe ca gadayā hate
nedur dundubhayo rājan
divi deva-gaṇeritāḥ
sakhīnām apacitiṁ kurvan
dantavakro ruṣābhyagāt
tasmin nipatite pāpe
saubhe ca gadayā hate
nedur dundubhayo rājan
divi deva-gaṇeritāḥ
sakhīnām apacitiṁ kurvan
dantavakro ruṣābhyagāt

Synonyms

Synonyma

tasmin — he; nipatite — having fallen; pāpe — sinful; saubhe — the Saubha vehicle; ca — and; gadayā — by the club; hate — being destroyed; neduḥ — there resounded; dundubhayaḥ — kettledrums; rājan — O King (Parīkṣit); divi — in the sky; deva-gaṇa — by groups of demigods; īritāḥ — played; sakhīnām — for his friends; apacitim — revenge; kurvan — intending to carry out; dantavakraḥ — Dantavakra; rūṣā — angrily; abhyagāt — ran forward.

tasmin — on; nipatite — když padl; pāpe — hříšný; saubhe — letadlo Saubha; ca — a; gadayā — kyjem; hate — zničené; neduḥ — rozeznĕly se; dundubhayaḥ — kotle; rājan — ó králi (Parīkṣite); divi — na nebesích; deva-gaṇa — skupinami polobohů; īritāḥ — hrané; sakhīnām — za své přátele; apacitim — pomstu; kurvan — zamýšlející vykonat; dantavakraḥ — Dantavakra; rūṣā — hnĕvivĕ; abhyagāt — rozehnal se vpřed.

Translation

Překlad

With the sinful Śālva now dead and his Saubha airship destroyed, the heavens resounded with kettledrums played by groups of demigods. Then Dantavakra, wanting to avenge the death of his friends, furiously attacked the Lord.

Když byl hříšný Śālva mrtvý a jeho letadlo Saubha zničené, nebesy se rozeznĕly kotle, na nĕž hrály skupiny polobohů. Potom Dantavakra, který chtĕl pomstít smrt svých přátel, zuřivĕ napadl Pána.

Purport

Význam

Thus end the purports of the humble servants of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda to the Tenth Canto, Seventy-seventh Chapter, of the Śrīmad-Bhāgavatam, entitled “Lord Kṛṣṇa Slays the Demon Śālva.”

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k sedmdesáté sedmé kapitole desátého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Pán Kṛṣṇa zabíjí démona Śālvu.“