Skip to main content

Text 32

Sloka 32

Devanagari

Dévanágarí

यत्पादसेवोर्जितयात्मविद्यया
हिन्वन्त्यनाद्यात्मविपर्ययग्रहम् ।
लभन्त आत्मीयमनन्तमैश्वरं
कुतो नु मोह: परमस्य सद्गते: ॥ ३२ ॥

Text

Verš

yat-pāda-sevorjitayātma-vidyayā
hinvanty anādyātma-viparyaya-graham
labhanta ātmīyam anantam aiśvaraṁ
kuto nu mohaḥ paramasya sad-gateḥ
yat-pāda-sevorjitayātma-vidyayā
hinvanty anādyātma-viparyaya-graham
labhanta ātmīyam anantam aiśvaraṁ
kuto nu mohaḥ paramasya sad-gateḥ

Synonyms

Synonyma

yat — whose; pāda — of the feet; sevā — by service; ūrjitayā — made strong; ātma-vidyayā — by self-realization; hinvanti — they dispel; anādi — beginningless; ātma — of the self; viparyaya-graham — the misidentification; labhante — they attain; ātmīyam — in a personal relationship with Him; anantam — eternal; aiśvaram — glory; kutaḥ — how; nu — indeed; mohaḥ — bewilderment; paramasya — for the Supreme; sat — of saintly devotees; gateḥ — the destination.

yat — jehož; pāda — nohám; sevā — službou; ūrjitayā — posílenou; ātma-vidyayā — seberealizací; hinvanti — rozptylují; anādi — bez počátku; ātma — vlastního já; viparyaya-graham — mylné zotožnĕní; labhante — dosahují; ātmīyam — v osobním vztahu s Ním; anantam — vĕčnou; aiśvaram — slávu; kutaḥ — jak; nu — vskutku; mohaḥ — zmatenost; paramasya — Nejvyššího; sat — svatých oddaných; gateḥ — cíle.

Translation

Překlad

By virtue of self-realization fortified by service rendered to His feet, devotees of the Lord dispel the bodily concept of life, which has bewildered the soul since time immemorial. Thus they attain eternal glory in His personal association. How, then, can that Supreme Truth, the destination of all genuine saints, be subject to illusion?

Díky seberealizaci posílené službou Jeho nohám Pánovi oddaní rozptylují tĕlesné pojetí života, která duši mate od nepamĕti. Tak dosahují vĕčné slávy v Jeho osobní společnosti. Jak tedy může tato Nejvyšší Pravda, cíl všech pravých svĕtců, podléhat klamu?

Purport

Význam

As a result of fasting the body becomes weak, and one thinks, “I am emaciated.” Similarly, sometimes a conditioned soul thinks, “I am happy” or “I am unhappy” — ideas based on the bodily concept of life. Simply by serving the lotus feet of Lord Kṛṣṇa, however, devotees become free from this bodily concept of life. So how could such illusion possibly affect the Supreme Personality of Godhead at any time?

Následkem půstu tĕlo zeslábne a osoba si myslí: „Jsem pohublý.“ Podobnĕ si nĕkdy podmínĕná duše myslí: „Jsem šťastný“ nebo „Jsem nešťastný“. To jsou představy založené na tĕlesném pojetí života. Pouhou službou lotosovým nohám Pána Kṛṣṇy se však oddaní z tohoto tĕlesného pojetí života osvobozují. Jak by tedy mohl tento klam kdy ovlivnit Nejvyšší Osobnost Božství?