Skip to main content

Text 19

Sloka 19

Devanagari

Dévanágarí

पत्नीसंयाजावभृथ्यैश्चरित्वा ते तमृत्विज: ।
आचान्तं स्‍नापयां चक्रुर्गङ्गायां सह कृष्णया ॥ १९ ॥

Text

Verš

patnī-samyājāvabhṛthyaiś
caritvā te tam ṛtvijaḥ
ācāntaṁ snāpayāṁ cakrur
gaṅgāyāṁ saha kṛṣṇayā
patnī-samyājāvabhṛthyaiś
caritvā te tam ṛtvijaḥ
ācāntaṁ snāpayāṁ cakrur
gaṅgāyāṁ saha kṛṣṇayā

Synonyms

Synonyma

patnī-saṁyāja — the ritual performed by the sponsor of the sacrifice and his wife consisting of oblations to Soma, Tvaṣṭā, the wives of certain demigods, and Agni; avabhṛthyaiḥ — and the rituals which solemnize the completion of the sacrifice; caritvā — having executed; te — they; tam — him; ṛtvijaḥ — the priests; ācāntam — having sipped water for purification; snāpayām cakruḥ — they had him bathe; gaṅgāyām — in the Ganges; saha — along with; kṛṣṇayā — Draupadī.

patnī-saṁyāja — obřad vykonaný patronem obĕti a jeho manželkou vĕnováním obĕtin Somovi, Tvaṣṭovi, manželkám určitých polobohů a Agnimu; avabhṛthyaiḥ — a obřady, které posvĕcují dokončení obĕti; caritvā — když vykonali; te — oni; tam — ho; ṛtvijaḥ — knĕží; ācāntam — poté, co vsrkli vodu pro očistu; snāpayām cakruḥ — nechali ho vykoupat se; gaṅgāyām — v Ganze; saha — spolu s; kṛṣṇayā — Draupadī.

Translation

Překlad

The priests led the King through the execution of the final rituals of patnī-saṁyāja and avabhṛthya. Then they had him and Queen Draupadī sip water for purification and bathe in the Ganges.

Knĕží provedli krále závĕrečnými obřady patnī-saṁyāja a avabhṛthya. Potom ho a královnu Draupadī nechali vsrknout vodu pro očistu a vykoupat se v Ganze.