Skip to main content

Text 40

Sloka 40

Devanagari

Dévanágarí

पितृष्वसुर्गुरुस्‍त्रीणां कृष्णश्चक्रेऽभिवादनम् ।
स्वयं च कृष्णया राजन्भगिन्या चाभिवन्दित: ॥ ४० ॥

Text

Verš

pitṛ-svasur guru-strīṇāṁ
kṛṣṇaś cakre ’bhivādanam
svayaṁ ca kṛṣṇayā rājan
bhaginyā cābhivanditaḥ
pitṛ-svasur guru-strīṇāṁ
kṛṣṇaś cakre ’bhivādanam
svayaṁ ca kṛṣṇayā rājan
bhaginyā cābhivanditaḥ

Synonyms

Synonyma

pitṛ — His father’s; svasuḥ — of the sister (Kuntī); guru — of His elders; strīṇām — and of the wives; kṛṣṇaḥ — Lord Kṛṣṇa; cakre — performed; abhivādanam — offering of obeisances; svayam — Himself; ca — and; kṛṣṇayā — by Kṛṣṇā (Draupadī); rājan — O King (Parīkṣit); bhaginyā — by His sister (Subhadrā); ca — also; abhivanditaḥ — bowed down to.

pitṛ — svého otce; svasuḥ — sestry (Kuntī); guru — svých starších; strīṇām — a manželek; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; cakre — vykonal; abhivādanam — klanĕní se; svayam — On sám; ca — a; kṛṣṇayā — Kṛṣṇou (Draupadī); rājan — ó králi (Parīkṣite); bhaginyā — svou sestrou (Subhadrou); ca — také; abhivanditaḥ — uctivĕ pozdravený poklonami.

Translation

Překlad

Lord Kṛṣṇa bowed down to His aunt and the wives of His elders, O King, and then Draupadī and the Lord’s sister bowed down to Him.

Pán Kṛṣṇa se poklonil své tetĕ a manželkám starších členů rodiny, ó králi, a potom se Mu poklonily Draupadī a Pánova sestra.

Purport

Význam

Śrīla Prabhupāda writes: “Lord Kṛṣṇa delightfully offered His respects and obeisances to Kuntī and other elderly ladies of the palace. His younger sister, Subhadrā, was also standing there with Draupadī, and both offered their respectful obeisances unto the lotus feet of the Lord.”

Śrīla Prabhupāda píše: „Pán Kṛṣṇa s potĕšením prokazoval úctu královnĕ Kuntī i ostatním starším ženám v paláci. Jeho mladší sestra Subhadrā tam také stála s Draupadī a obĕ se s úctou klanĕly Pánovým lotosovým nohám.“