Skip to main content

Text 39

Sloka 39

Devanagari

Dévanágarí

गोविन्दं गृहमानीय देवदेवेशमाद‍ृत: ।
पूजायां नाविदत्कृत्यं प्रमोदोपहतो नृप: ॥ ३९ ॥

Text

Verš

govindaṁ gṛham ānīya
deva-deveśam ādṛtaḥ
pūjāyāṁ nāvidat kṛtyaṁ
pramodopahato nṛpaḥ
govindaṁ gṛham ānīya
deva-deveśam ādṛtaḥ
pūjāyāṁ nāvidat kṛtyaṁ
pramodopahato nṛpaḥ

Synonyms

Synonyma

govindam — Lord Kṛṣṇa; gṛham — to His quarters; ānīya — bringing; deva — of all gods; deva-īśam — the Supreme God and controller; ādṛtaḥ — reverential; pūjāyām — in the ritual worship; na avidat — did not know; kṛtyam — the details of performance; pramoda — by his great joy; upahataḥ — overwhelmed; nṛpaḥ — the King.

govindam — Pána Kṛṣṇu; gṛham — do Jeho komnat; ānīya — přivádĕjící; deva — všech bohů; deva-īśam — Nejvyššího Boha a vládce; ādṛtaḥ — uctivý; pūjāyām — při obřadném uctívání; na avidat — neznal; kṛtyam — podrobnosti provádĕní; pramoda — velkou radostí; upahataḥ — přemožen; nṛpaḥ — král.

Translation

Překlad

King Yudhiṣṭhira respectfully brought Lord Govinda, the Supreme God of gods, to his personal quarters. The King was so overcome with joy that he could not remember all the rituals of worship.

Král Yudhiṣṭhira uctivĕ přivedl Pána Govindu, Svrchovaného Boha bohů, do svých osobních komnat. Král byl natolik přemožen radostí, že si nemohl vzpomenout na všechny obřady uctívání.

Purport

Význam

Śrīla Prabhupāda writes: “As he brought Kṛṣṇa within the palace, King Yudhiṣṭhira became so confused in his jubilation that he practically forgot what he was to do at that time in order to receive Kṛṣṇa and worship Him properly.”

Śrīla Prabhupāda píše: „Když Mahārāja Yudhiṣṭhira uvedl Kṛṣṇu do paláce, byl radostí tak zmatený, že prakticky zapomnĕl, co má v danou chvíli dĕlat, aby Ho náležitĕ přivítal a uctil.“