Skip to main content

Text 20

Sloka 20

Devanagari

Dévanágarí

इत्युक्त: प्रस्थितो दूतो यथावदवदन्नृपान् ।
तेऽपि सन्दर्शनं शौरे: प्रत्यैक्षन् यन्मुमुक्षव: ॥ २० ॥

Text

Verš

ity uktaḥ prasthito dūto
yathā-vad avadan nṛpān
te ’pi sandarśanaṁ śaureḥ
pratyaikṣan yan mumukṣavaḥ
ity uktaḥ prasthito dūto
yathā-vad avadan nṛpān
te ’pi sandarśanaṁ śaureḥ
pratyaikṣan yan mumukṣavaḥ

Synonyms

Synonyma

iti — thus; uktaḥ — addressed; prasthitaḥ — departed; dūtaḥ — the messenger; yathā-vat — accurately; avadat — he told; nṛpān — the kings; te — they; api — and; sandarśanam — the audience; śaureḥ — of Lord Kṛṣṇa; pratyaikṣan — awaited; yat — because; mumukṣavaḥ — being eager for liberation.

iti — takto; uktaḥ — oslovený; prasthitaḥ — odjel; dūtaḥ — posel; yathā-vat — přesnĕ; avadat — řekl; nṛpān — králům; te — oni; api — a; sandarśanam — setkání; śaureḥ — s Pánem Kṛṣṇou; pratyaikṣan — očekávali; yat — protože; mumukṣavaḥ — dychtivi osvobození.

Translation

Překlad

Thus addressed, the messenger departed and accurately relayed the Lord’s message to the kings. Eager for freedom, they then waited expectantly for their meeting with Lord Kṛṣṇa.

Takto oslovený posel odjel a přesnĕ předal Pánovu zprávu králům. Ti pak, dychtivi svobody, napjatĕ čekali na své setkání s Pánem Kṛṣṇou.

Purport

Význam

The great Vaiṣṇava scholar Śrīla Jīva Gosvāmī comments here that by force of circumstances the kings began focusing their attention on Lord Kṛṣṇa alone.

Velký vaiṣṇavský učenec Śrīla Jīva Gosvāmī zde komentuje, že vlivem okolností králové začali zamĕřovat svou pozornost pouze na Pána Kṛṣṇu.