Skip to main content

Text 7

Sloka 7

Devanagari

Dévanágarí

अध:शयानस्य शिशोरनोऽल्पक-
प्रवालमृद्वङ्‍‍घ्रिहतं व्यवर्तत ।
विध्वस्तनानारसकुप्यभाजनं
व्यत्यस्तचक्राक्षविभिन्नकूबरम् ॥ ७ ॥

Text

Verš

adhaḥ-śayānasya śiśor ano ’lpaka-
pravāla-mṛdv-aṅghri-hataṁ vyavartata
vidhvasta-nānā-rasa-kupya-bhājanaṁ
vyatyasta-cakrākṣa-vibhinna-kūbaram
adhaḥ-śayānasya śiśor ano ’lpaka-
pravāla-mṛdv-aṅghri-hataṁ vyavartata
vidhvasta-nānā-rasa-kupya-bhājanaṁ
vyatyasta-cakrākṣa-vibhinna-kūbaram

Synonyms

Synonyma

adhaḥ-śayānasya — who was put underneath the handcart; śiśoḥ — of the child; anaḥ — the cart; alpaka — not very much grown; pravāla — just like a new leaf; mṛdu-aṅghri-hatam — struck by His beautiful, delicate legs; vyavartata — turned over and fell down; vidhvasta — scattered; nānā-rasa-kupya-bhājanam — utensils made of various metals; vyatyasta — dislocated; cakra-akṣa — the two wheels and the axle; vibhinna — broken; kūbaram — the pole of the handcart.

adhaḥ-śayānasya — jež bylo uloženo pod ručním vozíkem; śiśoḥ — dítěte; anaḥ — vozík; alpaka — nepříliš velké; pravāla — jako čerstvý lístek; mṛdu-aṅghri-hatam — zasažen Jeho krásnýma, jemnýma nožkama; vyavartata — převrátil se a dopadl na zem; vidhvasta — rozsypané; nānā-rasa-kupya-bhājanam — nádobí z různých kovů; vyatyasta — rozpadlé; cakra-akṣa — dvě kola a náprava; vibhinna — zlomená; kūbaram — oj vozíku.

Translation

Překlad

Lord Śrī Kṛṣṇa was lying down underneath the handcart in one corner of the courtyard, and although His little legs were as soft as leaves, when He struck the cart with His legs, it turned over violently and collapsed. The wheels separated from the axle, the hubs and spokes fell apart, and the pole of the handcart broke. On the cart there were many little utensils made of various metals, and all of them scattered hither and thither.

Pán Śrī Kṛṣṇa ležel pod ručním vozíkem v jednom koutě dvora, a přestože byly Jeho nožky měkké jako lístky, když jimi zasáhl vůz, ten se prudce převrátil a dopadl na zem. Kola se oddělila od nápravy, náboje a paprsky kol se rozpadly a oj se zlomila. Na vozíku bylo mnoho drobného nádobí vyrobeného z různých kovů, a to vše se rozkutálelo kolem.

Purport

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura has commented on this verse as follows. When Lord Kṛṣṇa was of a very tender age, His hands and legs resembled soft new leaves, yet simply by touching the handcart with His legs, He made the cart fall to pieces. It was quite possible for Him to act in this way and yet not exert Himself very much. The Lord in His Vāmana avatāra had to extend His foot to the greatest height to penetrate the covering of the universe, and when the Lord killed the gigantic demon Hiraṇyakaśipu, He had to assume the special bodily feature of Nṛsiṁhadeva. But in His Kṛṣṇa avatāra, the Lord did not need to exert such energy. Therefore, kṛṣṇas tu bhagavān svayam: Kṛṣṇa is the Supreme Personality of Godhead Himself. In other incarnations, the Lord had to exert some energy according to the time and circumstances, but in this form He exhibited unlimited potency. Thus the handcart collapsed, its joints broken, and all the metal pots and utensils scattered.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura tento verš komentoval následovně. Když byl Pán Kṛṣṇa velice útlého věku, Jeho ručky a nožky připomínaly měkké čerstvé lístky, ale přesto stačilo, aby se nožkama jen dotkl vozíku, a ten se rozpadl na kusy. V podstatě pro Něho bylo hračkou takto jednat, a přesto nevynakládat zvláštní úsilí. Ve své inkarnaci Vāmany musel Pán natáhnout svou nohu do největší výšky, aby prorazil obal vesmíru, a když zabíjel obrovského démona Hiraṇyakaśipua, musel přijmout zvláštní podobu Nṛsiṁhadevy. Ve své inkarnaci Kṛṣṇy však nemusel vynakládat tolik energie. Proto platí: kṛṣṇas tu bhagavān svayam-Kṛṣṇa je samotná Nejvyšší Osobnost Božství. V jiných inkarnacích Pán musel vynakládat jistou energii podle času a okolností, ale v této podobě projevil neomezenou sílu. Ruční vozík se tedy sesypal na zem, jeho spoje popraskaly a všechno kovové nádobí se rozkutálelo.

The Vaiṣṇava-toṣaṇī remarks that although the handcart was higher than the child, the child could easily touch the wheel of the cart, and this was sufficient to send the demon down to the earth. The Lord simultaneously pushed the demon to the earth and superficially broke the handcart.

Vaiṣṇava-toṣaṇī podotýká, že vozík byl sice vyšší než dítě, ale dítě snadno dosáhlo na jeho kola, a to stačilo k tomu, aby byl démon svržen k zemi. Pán současně srazil démona na zem a navenek rozbil vůz.