Skip to main content

Text 6

Sloka 6

Devanagari

Dévanágarí

औत्थानिकौत्सुक्यमना मनस्विनी
समागतान् पूजयती व्रजौकस: ।
नैवाश‍ृणोद् वै रुदितं सुतस्य सा
रुदन् स्तनार्थी चरणावुदक्षिपत् ॥ ६ ॥

Text

Verš

autthānikautsukya-manā manasvinī
samāgatān pūjayatī vrajaukasaḥ
naivāśṛṇod vai ruditaṁ sutasya sā
rudan stanārthī caraṇāv udakṣipat
autthānikautsukya-manā manasvinī
samāgatān pūjayatī vrajaukasaḥ
naivāśṛṇod vai ruditaṁ sutasya sā
rudan stanārthī caraṇāv udakṣipat

Synonyms

Synonyma

autthānika-autsukya-manāḥ — mother Yaśodā was very busy celebrating the utthāna ceremony of her child; manasvinī — very liberal in distributing food, clothing, ornaments and cows, according to necessity; samāgatān — to the assembled guests; pūjayatī — just to satisfy them; vraja-okasaḥ — to the inhabitants of Vraja; na — not; eva — certainly; aśṛṇot — did hear; vai — indeed; ruditam — the crying; sutasya — of her child; — mother Yaśodā; rudan — crying; stana-arthī — Kṛṣṇa, who was hankering to drink His mother’s milk by sucking her breast; caraṇau udakṣipat — out of anger, threw His two legs hither and thither.

autthānika-autsukya-manāḥ — matka Yaśodā byla zcela zaneprázdněná obřadem utthāna pro své dítě; manasvinī — velmi štědrá při rozdávání jídla, oděvů, ozdob a krav podle potřeby; samāgatān — shromážděným hostům; pūjayatī — aby je uspokojila; vraja-okasaḥ — obyvatelům Vraji; na — ne; eva — jistě; aśṛṇot — slyšela; vai — vskutku; ruditam — pláč; sutasya — svého dítěte; — matka Yaśodā; rudan — plačící; stana-arthī — Kṛṣṇa, který chtěl pít mléko z prsu své matky; caraṇau udakṣipat — z hněvu kopal nožkama.

Translation

Překlad

The liberal mother Yaśodā, absorbed in celebrating the utthāna ceremony, was busy receiving guests, worshiping them with all respect and offering them clothing, cows, garlands and grains. Thus she could not hear the child crying for His mother. At that time, the child Kṛṣṇa, demanding to drink the milk of His mother’s breast, angrily threw His legs upward.

Štědrá matka Yaśodā, pohroužená do obřadu utthāna, byla zcela zaneprázdněná přijímáním hostů, jejich uctíváním a rozdáváním oděvů, krav, girland a obilí. Proto neslyšela, jak dítě pláče, že chce mámu. Malý Kṛṣṇa, jenž vyžadoval mléko z matčina prsu, tehdy začal rozhněvaně kopat nožkama.

Purport

Význam

Kṛṣṇa had been placed underneath a household handcart, but this handcart was actually another form of the Śakaṭāsura, a demon who had come there to kill the child. Now, on the plea of demanding to suck His mother’s breast, Kṛṣṇa took this opportunity to kill the demon. Thus He kicked Śakaṭāsura just to expose him. Although Kṛṣṇa’s mother was engaged in receiving guests, Lord Kṛṣṇa wanted to draw her attention by killing the Śakaṭāsura, and therefore He kicked that cart-shaped demon. Such are the pastimes of Kṛṣṇa. Kṛṣṇa wanted to draw the attention of His mother, but while doing so He created a great havoc not understandable by ordinary persons. These narrations are wonderfully enjoyable, and those who are fortunate are struck with wonder upon hearing of these extraordinary activities of the Lord. Although the less intelligent regard them as mythological because a dull brain cannot understand them, they are real facts. These narrations are actually so enjoyable and enlightening that Mahārāja Parīkṣit and Śukadeva Gosvāmī took pleasure in them, and other liberated persons, following in their footsteps, become fully jubilant by hearing about the wonderful activities of the Lord.

Kṛṣṇa byl položen pod domácí ruční vozík, který však byl jen jinou podobou démona Śakaṭāsury, který přišel dítě zabít. Kṛṣṇa však využil příležitosti a pod záminkou, že chce pít z matčina prsu, ho usmrtil. Śakaṭāsuru kopl, a tím ho odhalil. I když byla Kṛṣṇova matka zaneprázdněna vítáním hostů, Pán Kṛṣṇa chtěl zabitím Śakaṭāsury upoutat její pozornost, a proto démona s podobou vozíku kopl. To jsou Kṛṣṇovy zábavy. Kṛṣṇa se chtěl připomenout svojí matce, ale přitom způsobil velký chaos, který obyčejní lidé nemohli pochopit. Tato vyprávění jsou zdrojem úžasného požitku a ti, kdo jsou obdařeni štěstím, žasnou, když slyší o těchto Pánových neobyčejných činnostech. I když je méně inteligentní lidé považují za mytologii, protože je jejich tupý mozek nedokáže pochopit, jedná se o pravdivé události. Tato vyprávění skýtají ve skutečnosti takový požitek a osvícení, že v nich Mahārāja Parīkṣit a Śukadeva Gosvāmī nacházeli potěšení a dalším osvobozeným osobám, kráčejícím v jejich stopách, přináší neskonalou radost, když slyší o Pánových úžasných činech.