Skip to main content

Text 39

Sloka 39

Devanagari

Dévanágarí

अनुजानीहि मां देव लोकांस्ते यशसाप्लुतान् ।
पर्यटामि तवोद्गायन् लीला भुवनपावनी: ॥ ३९ ॥

Text

Verš

anujānīhi māṁ deva
lokāṁs te yaśasāplutān
paryaṭāmi tavodgāyan
līlā bhuvana-pāvanīḥ
anujānīhi māṁ deva
lokāṁs te yaśasāplutān
paryaṭāmi tavodgāyan
līlā bhuvana-pāvanīḥ

Synonyms

Synonyma

anujānīhi — please give leave; mām — to me; deva — O Lord; lokān — the worlds; te — Your; yaśasā — with the fame; āplutān — flooded; paryaṭāmi — I will wander; tava — Your; udgāyan — loudly singing; līlāḥ — the pastimes; bhuvana — all the planetary systems; pāvanīḥ — which purify.

anujānīhi — prosím dej svolení odejít; mām — mi; deva — ó Pane; lokān — svĕty; te — Tvou; yaśasā — slávou; āplutān — zaplavenými; paryaṭāmi — budu cestovat; tava — Tvé; udgāyan — hlasitĕ opĕvující; līlāḥ — zábavy; bhuvana — všechny planetární systémy; pāvanīḥ — které očišťují.

Translation

Překlad

O Lord, please give me Your leave. I will wander about the worlds, which are flooded with Your fame, loudly singing about Your pastimes, which purify the universe.

Ó Pane, prosím dovol mi odejít. Budu cestovat po svĕtech, které jsou zaplaveny Tvou slávou a hlasitĕ opĕvovat Tvé zábavy, které očišťují vesmír.

Purport

Význam

Even Nārada Muni was bewildered to see Lord Kṛṣṇa’s amazing pastimes as a human being. Therefore, with the words anujānīhi māṁ deva he requests permission to return to his normal service of traveling and preaching. Inspired by what he has seen, he wants to preach widely the glories of the Supreme Personality of Godhead, Śrī Kṛṣṇa.

I Nārada Muni byl zmaten při spatření úžasných zábav Pána Kṛṣṇy jako lidská bytost. Proto slovy anujānīhi māṁ deva žádá o svolení vrátit se ke své obvyklé službĕ cestování a kázání. Inspirován tím, co vidĕl, chce široce kázat slávu Nejvyšší Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇy.