Skip to main content

Text 37

Sloka 37

Devanagari

Dévanágarí

अथोवाच हृषीकेशं नारद: प्रहसन्निव ।
योगमायोदयं वीक्ष्य मानुषीमीयुषो गतिम् ॥ ३७ ॥

Text

Verš

athovāca hṛṣīkeśaṁ
nāradaḥ prahasann iva
yoga-māyodayaṁ vīkṣya
mānuṣīm īyuṣo gatim
athovāca hṛṣīkeśaṁ
nāradaḥ prahasann iva
yoga-māyodayaṁ vīkṣya
mānuṣīm īyuṣo gatim

Synonyms

Synonyma

atha — thereupon; uvāca — said; hṛṣīkeśam — to Lord Kṛṣṇa; nāradaḥ — Nārada; prahasan — laughing; iva — mildly; yoga-māyā — of His spiritual bewildering potencies; udayam — the unfolding; vīkṣya — having seen; mānuṣīm — human; īyuṣaḥ — who was assuming; gatim — ways.

atha — potom; uvāca — řekl; hṛṣīkeśam — Pánu Kṛṣṇovi; nāradaḥ — Nārada; prahasan — smĕjící se; iva — mírnĕ; yoga-māyā — Jeho duchovních matoucích energií; udayam — rozvinutí; vīkṣya — poté, co vidĕl; mānuṣīm — lidské; īyuṣaḥ — který přijímal; gatim — způsoby.

Translation

Překlad

Having thus seen this display of the Lord’s Yoga-māyā, Nārada mildly laughed and then addressed Lord Hṛṣīkeśa, who was adopting the behavior of a human being.

Když tedy Nārada vidĕl tento projev Pánovy Yogamāyi, mírnĕ se zasmál a potom oslovil Pána Hṛṣīkeśu, který přijímal chování lidské bytosti.

Purport

Význam

According to Śrīla Viśvanātha Cakravartī, Nārada fully understood the Lord’s omniscience, and thus when he saw the Lord trying to find out the mood of His ministers, moving about in disguise, Nārada could not help laughing. But remembering the Lord’s supreme position, he somewhat constrained his laughter.

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Nārada plnĕ pochopil Pánovu vševĕdoucnost, a když tedy vidĕl, jak se Pán snaží v přestrojení zjistit náladu svých ministrů, nemohl se nezasmát. Jelikož však pamatoval na Pánovo svrchované postavení, svůj smích ponĕkud omezil.